Skip directly to content

Stadgar

Gällande för Medicinska doktorandrådet (MDR) vid Uppsala universitets Medicinska fakultet. Antagna 2000-02-29, reviderade 2008-02-20 samt 2012-06-15 

Den kursiva texten är inte stadgar utan skall ses som tillägg och förtydliganden av praktisk natur.

§1 Definition och verksamhet

Medicinska doktorandrådet är ett intresseråd för forskarstuderande vid Uppsala universitets Medicinska fakultet och Ludwiginstitutet för cancerforskning (räknas fortsättningsvis som en institution).

Med Uppsala universitets Medicinska fakultet menas i dessa stadgar den del av det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet som utgörs av nedan listade institutioner, se Medicinska doktorandrådet syftar till att kontinuerligt bevaka och diskutera olika frågor rörande forskarutbildningen såväl på lokal som på central nivå inom universitetet och samhället. Se även Medicinska doktorandrådets handlingsplan.

 

§2 Ledamöter i MDR

Forskarstuderande vid varje institution vid Medicinska fakulteten utser en ordinarie ledamot och en suppleant till MDR för en mandatperiod av ett år. Dessa ska vara antagna till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitets Medicinska fakultet. Undantag kan göras då antagning är nära förestående. Representanter från samtliga institutioner bildar tillsammans med ordföranden det lägsta antal ledamöter som utgör Medicinska doktorandrådet.

Följande 9 institutioner samt Ludwiginstitutet för cancerforskning ska utse varsin ordinarie ledamot (institutionsrepresentant), totalt 10 personer, samt varsin suppleant.

1. Folkhälso- och vårdvetenskap

2. Genetik och patologi

3. Kirurgiska vetenskaper

4. Kvinnor och barns hälsa

5. Medicinska vetenskaper

6. Medicinsk biokemi och mikrobiologi

7. Medicinsk cellbiologi

8. Neurovetenskap

9. Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Ledamöterna presenteras på årsmötet. Lämpligt är att institutionsrepresentanten är forskarstuderanderepresentant i sin institutionsstyrelse.

 

§3 Närvaro- yttrande och förslagsrätt i MDR

Alla forskarstuderande inom Medicinska fakulteten har närvaro- yttrande och förslagsrätt vid MDR möten. Detta gäller även ännu icke antagna forskarstuderande som har för avsikt att bli antagna.

 

§4 Årsmöte

MDR skall hålla ordinarie årsmöte senast 30/6. Kallelse skall utlysas på anslagstavlor ute på institutionerna och på elektronisk väg med hjälp av hemsidan och e-post, till forskarstuderande vid Uppsala universitets Medicinska fakultet minst två veckor före mötet. Rösträtt vid årsmötet har alla som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitets Medicinska fakultet. 

Lämpligt är att årsmötet hålls i maj månad så att de nya ledamöternas mandatperiod följer både Uppsala Studentkårs och Medicinska Fakultetens mandatperiod som är 1/7-30/6.

 

§5 Valberedning och poster i MDR

Vid årsmötet utses ett presidium för en mandatperiod av ett år, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt webmaster. Mandatperioden för MDR är 1/7 till 30/6. Ordföranden skall ej vara sin institutions representant. Inför årsmötet skall en valberedning utses, bestående av minst en kliniker och en pre-kliniker. Valberedningen presenterar vid årsmötet kandidater till presidiet, samt två revisorer. Valbara till presidiet är alla som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitets Medicinska fakultet. Om Medicinska doktorandrådet tar beslut om att rådet ej skall ha en ekonomi, behöver kassör och revisorer ej väljas. Föregående detta beslut skall konton avslutats och eventuella tillgångar skänkas till välgörande ändamål. Beslut härom skall tas vid två på varandra följande ordinarie MDR-möten.

 

§6 Val av representanter för MDR

MDR utser för de specificerade mandatperioderna de ordinarie och suppleant ledamöter som föreskrivs av Uppsala Studentkår och det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet. Valbara är alla som är antagna till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitets Medicinska fakultet. Fyllnadsval av representanter kan ske löpande.

Följande är några exempel på poster: Fakultetsnämnden, forskarutbildningskommittén, stipendienämnden, doktorandnämnden, rekryteringsgruppen, biblioteksråd m.m.

 

§7 MDR-möten

Ordförande eller minst tre ledamöter äger rätt att sammankalla MDR. Kallelse ska skickas ut senast sju dagar innan sammanträdet infaller.

 

§8 Beslut

MDR är beslutsmässig då en majoritet av institutionerna finns representerade av sina institutionsrepresentanter. Beslut i MDR fattas med enkel övervikt. Rösträtt har en institutionsrepresentant per institution. Ordföranden har utslagsröst. 

Detta innebär att ordföranden inte röstar förrän utslagsröst krävs. Om viceordförande, sekreterare och kassör inte är sina respektive institutioners representanter, har de inte rösträtt, då institutionen annars representeras två gånger.

 

§9 Protokoll

Protokoll för varje sammanträde skall föras, justeras och arkiveras, samt vara offentligt tillgängliga.

 

§10 Stadgar

MDR kan ändra sina stadgar då 3/4 majoritet föreligger bland de närvarande vid två på varandra följande beslutsmässiga MDR möten med minst en månads mellanrum. Dessa två möten måste dock äga rum under terminstid. Språkliga förändringar och förtydliganden av stadgarna som syftar till att revidera stadgarna till gängse språkbruk får göras vid ett ordinarie MDR möte, förutsatt att förändringen utlysts i kallelsen.