Protokoll fört vid medicinska fakultetens doktorandrådsmöte 041216

 

Närvarande: enligt bilaga

.1 Ordförande Fredrik Granberg öppnade mötet.

.2 Stefan Kunkel valdes till justeringsperson.

.3 Dagordningen lästes upp och godkändes utan ändringar.

.4 Föregående protokoll godkändes.

.5 Meddelanden

Ordförande – Fredrik Granberg

Fredrik rapporterade att han varit på en mängd möten sedan senast. Mycket har handlat om budgetfrågor och som bekant råder bistra tider. Diskussionerna om det nya läkarprogrammet går framåt och programmet beräknas starta vt 2006. Även sjuksköterskeprogrammet ska förändras men i mindre omfattning än läkarprogrammet. Det uppmärksammades att två vilande frågar ska tas upp igen på fakultetsnämnden: nya riktlinjer på fakultetsnivå och frågan om doktorandtjänst efter två år. Båda frågorna har drivits av MDR tidigare. Fredrik har också informerat på introduktionskursen för nya doktorander.

Vice ordförande – Magnus Johansson

Doktorandnämnden kommer att driva frågan om tre månaders förlängning efter barnledighet. Tiden är tänkt att fungera som en uppstartssträcka och tekniska fakulteten har redan infört detta för att stödja doktorander med barn. Doktorandnämnden har fått pengar för att trycka häftet "Rättigheter och nyttigheter". Jämställdhetskommittén har diskuterat sk terrasserad meritvärdering men vad det är och hur det ska tillämpas är fortfarande oklart. De driver också Esmeraldaprojektet för att rekrytera otraditionella studenter till universitetet.

Kassör – Peyman Björklund

MDR har ansökt om verksamhetsbidrag från studentkåren. Från ALF-nämnden rapporterades att en ny ansökningsomgång är på gång i januari. Nämnden har diskuterat fördelning av pengar till olika grupper och specifikt Ann-Christine Syvänäns grupp. Då hon inte är läkare kan gruppen inte tilldelas pengar och risken finns att hon söker sig härifrån. ALF-nämnden kommer också att dra in sitt stöd till primatenheten.

Webmaster – Stefan Kunkel

Stefan meddelade att MDRs hemsida är uppdaterad och vill man ha upp något på sidan är det bara att höra av sig.

Farmaceutiska doktotandrådet – Pär Matsson

En viktig fråga för FDR just nu är de utvärderingsblanketter som används för att följa upp doktorandernas prestationer. Tidigare var blanketten tämligen omfattande och fungerade bra som diskussionsunderlag för utvecklingssamtal mellan doktorand och handledare. Nu har blanketten bantats ner till oigenkännlighet och doktoranderna är missnöjda.

Doktorandombudsmannen – Pär Löwdin

Forskningspropositionen kommer antagligen vecka 3. Propositionen ska samla all forskningspolitik i ett dokument men enligt förhandsryktet kommer frågan om treårig doktorandutbildning att behandlas separat. En högskolepolitisk proposition är på gång under våren. Den kommer att bla att behandla regelverket för examination av doktorer. SFS (Sveriges förenade studentkårer) har äntligen valt en ordförande till sin doktorandkommitté och kan förhoppningsvis komma igång med sitt arbete. Som kuriosa i sammanhanget kan nämnas att Chalmers nyvalda doktorandombudsman är en pensionerad professor emeritus. På hemmaplan noteras att det är ett rektorsval under uppsegling och tillsättningen av ny rektor är 1/7 2006, dvs ett år efter maktskiftet på fakulteterna.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Institutionen har flera doktorander som inte har doktorandtjänst och man diskuterar nu i vilken omfattning dessa personer ska delta i undervisning.

Institutionen för genetik och patologi

IGP antar numera de flesta doktorander enbart till licentiatexamen, pga kärv ekonomi. De undrar därför hur det ser ut på andra institutioner och svaret är att detta verkar vara ett institutionsspecifikt problem. Noteras bör att det finns ett rektorsbeslut på att licentiatantagning bara får ske om doktoranden själv vill, dålig ekonomi anses inte vara ett godtagbart skäl.

.6 Rättigheter, riktlinjer och eventuella förmåner

Vår stående punkt för att undersöka doktorandernas situation på olika institutioner. Den här gången fanns inget nytt att rapportera men alla som inte skickat in sina institutionsriktlinjer uppmanas att göra det.

.7 Darmada

Projektledarna för Darmada har äskat pengar från fakulteten för att genomföra dagen. Det kommer att bli en heldag med föreläsningar och workshops. Mer information finns på Darmadas hemsida www.medfak.uu.se/mdr/darmada.

.8 Gasque x 1

Gasquen kommer att arrangeras tillsammans med FDR och vi behöver 2-3 personer som vill hjälpa till att planera och genomföra arrangemanget.

.9 WHO-studenter

Det finns en liten grupp utländska doktorander vid fakulteten som finansieras med stipendier från WHO. Stipendiet ger ca 5000 kr per månad och är således lägre än utbildningsbidrag. Frågan är komplicerad eftersom de här studenterna antagligen inte skulle ha möjlighet att komma till universitetet om vi krävde utbildningsbidrag för dem. I det förslag som Lena Claesson-Welsh lagt i fakultetsnämnden (samma förslag som förespråkar rätt till doktorandtjänst de sista två åren) behandlas även stipendier. Lena föreslår där att alla stipendier ska fyllas ut till samma nivå som utbildningsbidrag. Vi tycker att det är en bra lösning och beslutar att bevaka förslaget när det tas upp i fakultetsnämnden.

.10 Övriga frågor

Informeras om en seminarieserie om bioetik som kommer att ges under våren av institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Nästa möte: 3/2 någonstans på sjukhuset.

.11 Mötet avslutades

   

Fredrik Granberg Anna Dahlén Stefan Kunkel

Ordförande Sekreterare Justerinsperson

 

  

Namn

Institution/post

Närvarande

Peyman Björklund

Kir vet, kassör

x

Carolina Bredhult

KBH

x

Anna Dahlén

IGP, sekreterare

x

Fredrik Granberg

IGP, ordförande

x

Elin Grundberg

IMV

x

Magnus Johansson

IMC, vice ordförande

x

Stefan Kunkel

IFV

x

Pär Mattson

ordf. FDR

x

Mehdi Motallebipour

IGP

x

Marika Nestor

Kir. Vet.

x

Per Löwdin

DO

x

 S 11 personer