Protokoll fört vid Medicinska fakultetens doktorandrådsmöte den 21:a oktober 2004

Närvarande: enligt bilaga

 

 

.1 Ordförande Fredrik Granberg öppnar mötet.

.2 Carolina Bredhult valdes till justeringsperson.

.3 Dagordningen lästes upp och godkändes med en ändring: .7 Darmada flyttades upp före .5 meddelanden. Numreringen ändrades följaktligen på alla efterkommande punkter.

.4 Föregående protokoll godkändes.

.5 Darmada. Martin Blixt och Eva Ludvigsen informerade om sitt arbete med arbetsmarknadsdagen Darmada. Dagen kommer att genomföras i samarbete med farmaceutiska studentkåren och biomedicinarna. Det kommer att vara en seminarieserie riktad enbart till doktorander medan utställningen med företag och postrar kommer att ske gemensamt. Datum är bestämt till den 24:e februari.

.6 Meddelanden.

AU

Vårdbiblioteket kommer eventuellt att läggas ner och lokalerna att omvandlas till läsplatser eller liknande. Besparingen för universitetet beräknas till två miljoner.

Söktrycket till de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna har sjunkit och troligtvis kommer dessa studieplatser att överföras till medicinska fakulteten istället.

Det finns planer på att bygga om GIN-lab men ännu är inget konkret bestämt. Frågan verkar vara en följetong.

SLU kommer att flytta från BMC. Ej klart när och hur det kommer att ske.

Fakultetsnämnden

Det finns planer på ett "hälsans hus" som ska vara ett samarbete med kommunen och arbeta med prediktiv medicin.

De obligatoriska doktorandkurserna. Enligt forskarutbildningskommitténs protokoll finns det 1,6 miljoner till forskarutbildningskurser men fördelningen är inte klar ännu. Meddelandepunkten avbröts här av en diskussion där MDR avhandlade allehanda åsikter om de obligatoriska kurserna. Mötet enades om att statistikkursen är den kurs som har störst problem. Dels är föreläsaren under all kritik och dels finns ett problem med att de doktorander som går kursen har mycket olika förkunskaper. Eftersom doktorandkurserna är uppe till diskussion i flera instanser bör vi passa på att påverka nu.

Beslutades att: våra representanter ska driva att doktoranderna inte är en homogen grupp och därför ska det inte vara ett gemensamt kurspaket. Dessutom bör man prova att byta ut föreläsaren på statistikkursen för att se om den fungerar bättre då.

ALF-nämnden

Nämnden har 116 miljoner att fördela. Hur det ska ske och efter vilka kriterier diskuteras fortfarande.

Medicinska kommittén

Kommittén har tittat på hur adjungeringar av professorer hanteras idag. De har också diskuterat årets hedersdoktorer. Eventuellt kommer medicinska kommittén att arbeta mer med strategiska frågor i framtiden, alternativt att läggas ner.

Docenturkommittén

Kommittén har gått igenom ett antal blivande docenter. Noteras att det är olämpligt att ha med sin gamla handledare på alla artiklar som åberopas vid ansökan.

Vice ordförande

Magnus har bevistat ett forskarutbildningsseminarium om doktoranders hälsa och arbetsmiljö. Rektor, vice rektorer, dekaner och ett antal doktorander var närvarande och fick lära sig mer om bla utbrändhet. Enligt företagshälsovården Previa blir de kontaktade av 5 doktorander/vecka som mår dåligt. De siffrorna ifrågasattes dock på seminariet. Resultatet av seminariet var att universitetet kommer att fokusera på de institutioner och avdelningar där man vet att det finns problem.

Institutionsrepresentanter

IMV

Doktoranddagen gick bra och flera nya kontakter knöts mellan olika avdelningar, ca 40 doktorander deltog.

IFE

Doktorander inom vårdvetenskap måste läsa 60 poäng kurser inom ramen för sin forskarutbildning. De vill minska andelen kurser och helst räkna in den pedagogiska grundkursen i sina 60 poäng. Doktorandnämndens linje angående den pedagogiska kursen är att antingen ska den ge utbildningspoäng eller så ska den ingå som en del i doktorandens tjänst.

IGP

Institutionen ger ett flertal kurser där studenterna gör projekt ute i olika forskargrupper. Detta har inte räknats som undervisning tidigare med det kommer att ändras nu. Doktorandrådet på institutionen kommer att genomföra ett symposium där doktoranderna presenterar sin forskning för varandra.

Doktorandombudsmannen

Dagen till ära har Göran Persson ombildat regeringen. Beskedet att Leif Pagrotsky utsetts till ny utbildnings- och forskningsminister mottogs med måttlig entusiasm.

Det ryktas om att den planerade propositionen som skulle göra forskarutbildningen treårig kanske inte kommer att bli av.

På lördag är det dags för doktorandgasque.

.7 Riktlinjer. Alla institutionsrepresentanter hade fått i uppdrag på förra mötet att ta reda på vad som gäller på respektive institution. Följande institutioner var närvarande och har riktlinjer för sina doktorander: IMV, KBH, IMC, IGP (håller på att uppdateras). Alla uppmanas att maila ut sina riktlinjer till de andra så att man kan jämföra. De institutioner som inte var representerade på mötet uppmanas att ta reda på hur det ser ut till nästa möte.

En intressant sak som nämndes var att på cellbiologen träffas handledare och professorer varje termin för att diskutera igenom alla doktorandprojekt. På så vis kan man snabbt fånga upp projekt som inte fungerar och doktorander som inte kommer framåt.

Det diskuterade en del hur villkoren för föräldraledighet ser ut. Doktorandombudsmannen berättade att på tekniska fakulteten ges föräldralediga doktorander tre extra månader för att "komma igång" efter att de varit borta. Mötet samtyckte till att DO driver på för att samma sak ska genomföras även på andra fakulteter.

.8 Stefan Kunkel valdes till webbansvarig.

.9 Gasque*1. Fredrik informerade om att det finns pengar till att arrangera en gasque tillsammans med farmaceutiska fakultetens doktorander. Det kommer att ske någon gång under våren. Frågan bordlades pga tidsbrist till nästa möte.

.10 Inga övriga frågor.

.11 Ordförande avslutade mötet.

 

 

 

 

 

Fredrik Granberg Anna Dahlén Caroline Bredhult
ordförande sekreterare justeringsperson

Namn Institution/post Närvarande

Peyman Björklund Kir vet, kassör x

Martin Blixt IMC x

Carolina Bredhult KBH x

Anna Dahlén IGP, sekreterare x

Sofi Forsberg IMV x

Fredrik Granberg IGP, ordförande x

Elin Grundberg IMV x

Karin Hagardson fakultetssamordnare

Michael Hultström IMC x

Magnus Johansson IMC, vice ordförande x

Stefan Kunkel IFV x

Eva Ludvigsen IMC x

Pär Mattson ordf. FDR

Mehdi Motallebipour IGP x

Hanna Nyblom IMC x

Per Löwdin DO x

Ann-Charlott Steffen ORKI

Charlotte Stenh IFV

Maarten Vanwildemeersch IMBIM

Ulrika Wallenqvist IMBIM

Summa: 14 personer