Protokoll fört vid Medicinska fakultetens doktorandrådsmöte den 9:e september 2004

Närvarande: enligt bilaga

 

.1 Ordförande Fredrik Granberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

.2 Martin Blixt valdes till justeringsperson.

.3 Dagordningen godkändes med följande tillägg, under .10 Övriga frågor lades en diskussionspunkt till om läkares möjligheter att söka doktorandtjänst.

.4 Föregående mötes protokoll cirkulerades på mötet och godkändes.

.5 Fredrik Granberg informerade nytillkomna medlemmar om MDRs verksamhet.

.6 Meddelanden

Ordförande

Förslaget om ny läkarutbildning kommer att gå ut på remiss en gång till. En arbetsgrupp med representanter för både motståndare och förespråkare har tillsatts.

Arbetsutskottet har diskuterat fortsatt finansiering av doktorandkurser. Inget beslut än.

Ny fakultetsnämnd kommer att väljas under verksamhetsåret.

ALF-nämnden

ALF-planen för 2005 har antagits och besluten överförs nu till ALF-grupper, där enbart doktorander med läkarexamen finns representerade. Ett annat problem är att doktorander utan läkarexamen inte heller räknas in vid tilldelningen av ALF-pengar. Peyman Björklund sitter i ALF-nämnden och kommer att motsätta sig detta.

Farmaceutiska doktorandrådet

Deras stora fråga just nu är att alla institutioner ska ha samma regler för att genomföra halvtidskontroll, med efterföljande löneökning.

Doktorandombudsmannen

Under året kommer antagligen regeringens forskningspolitiska proposition. Eventuellt kommer även en proposition om att införa treårig forskarutbildning (har utretts och föreslagits tidigare).

IMV

Elin Grundberg berättade att de ska ha en doktoranddag på institutionen för att förbättra sammanhållningen.

IMC

Institutionen kommer att subventionera massage för doktoranderna. Diskuterades hur det ser ut på olika institutioner och flera har liknande subventioner.

Michael Hulterström frågade om fakultetsnämnden har diskuterat doktorandernas rätt att begära tjänst de sista två åren. Förra året lades ett förslag om detta men det bordlades. Fredrik Granberg har inte hört något men ska hålla öronen öppna inför kommande möten så att frågan inte glöms bort.

.7 MDRs verksamhet under året

På årsmötet i våras bestämdes att doktorandernas rättigheter ska vara en huvudfråga under året. Diskuterades hur det ser ut på olika institutioner och bestämdes att alla ska undersöka om det finns riktlinjer på den egna institutionen. Doktorandernas rättigheter regleras i högskolelagen, högskoleförordningen och i riktlinjer från konsistoriet, fakulteten och den enskilda institutionen.

Ett bra exempel kom från IMBIM där de ska anordna en introduktionsdag för nya doktorander där de informeras bla om sina rättigheter och skyldigheter.

.8 Darmada

Information om arbetsmarknadsdagen Darmada. Fakulteten har avsatt pengar för att tre doktorander ska kunna arbeta med projektet. Dagen kommer troligtvis att samarrangeras med farmaceutiska studentkårens arbetsmarknadsdag för att underlätta sponsorkontakter och inbjudningar till företag.

Diskuterades att arrangera temakvällar som ett komplement till Darmada, tex med olika företag eller forskare som gjort post doc.

Beslutas att

Mötet beslutar att välja Martin Blixt och Eva Ludvigson till att arbeta med Darmada.

.9 Att doktorera: Rättigheter, nyttigheter och brist på riktlinjer?

Universitetet har gett ut en skrift med gemensamma riktlinjer för doktorander. Den finns att ladda ner på www.student.uu.se/doktorand och även i en tryckt upplaga på 500 ex. Förhoppningsvis kommer den att tryckas upp i större volymer så att den kan delas ut till alla doktorander.

.10 Gasque*2

Doktorandnämnden arrangerar en gasque för alla doktorander på universitetet. Festen går av stapel den 23:e oktober och vi har uppmanats att nominera en bra handledare som kommer att bli inbjuden. Förslag på lämpliga kandidater lämnas till Fredrik Granberg innan nästa möte. MDR bör också hitta en representant till arbetsgruppen som ordnar festen. Ingen på mötet hade några förslag men om någon intresserad dyker upp så kontaktar man Fredrik Granberg.

Fakulteten har avsatt pengar till en doktorandgasque i vår. Mer information kommer senare.

.10 Övriga frågor

Fakultetssamordnaren Karin Hagardson presenterar sig och hoppas på ett gott samarbete under året.

Per Löwdin informerar om att han fått en fråga från en läkare som undrar hur man söker doktorandtjänst. Det krassa svaret är att det går inte. För kliniker har det tidigare funnits ett antal forskarmånader att ansöka om men dessa har nyligen dragits in.

Fredrik Granberg informerar om att posten som webbansvarig är vakant. Förhoppningsvis kan en person fyllnadsväljas på nästa möte.

.11 Nästa mötesdatum

Torsdag 14:e oktober klockan 16:45. Plats meddelas senare.

.12 Ordförande avslutar mötet.

Närvarande på mötet 20040909

 

Namn Institution/post Närvarande

Peyman Björklund Kir vet x

Martin Blixt IMC x

Carolina Bredhult KBH x

Anna Dahlén IGP x

Fredrik Granberg IGP x

Elin Grundberg IMV x

Karin Hagardson fakultetssamordnare x

Michael Hulterström IMC x

Magnus Johansson IMC x

Stefan Kunkel IFV x

Eva Ludvigsen IMC x

Pär Mattson ordf. FDR x

Mehdi Motallebipour IGP x

Per Löwdin DO x

Ann-Charlott Steffen ORKI x

Charlotte Stenh IFV x

Maarten Vanwildemeersch IMBIM x

Ulrika Wallenqvist IMBIM x