Mötesprotokoll

Medicinska fakultetens doktorandråd 2001-04-24

Närvarande
Kristina Seton
Fredrik Clausen
Lena Carlsson
Johanna Henriksnäs
Jonas Byström
Anders Kallin
Veronika Magnusson
Erika Bohl
Camilla Westling
Per Löwdin

1. Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.a Dagordningen godkändes.

2.b Till mötessekreterare valdes Fredrik Clausen då ordinarie var upptagen annorstädes.

3. Till justerare valdes Anders Kallin

4. Föregående mötes protokoll skickades runt och godkändes.

5. Rapporter:

Ordförande:

Har mottagit ett e-brev från kåren angående doktorandrepresentant i Rekryteringsgruppen för Bioinformatik. Dock vet ingen om det är enbart från Med. Fak. som det efterfrågas en ordinarie och en suppleant eller om det även gäller Farm. och Tek-Nat. Fakulteterna.

Har mottagit en skrivelse från HSV angående semesterregler för doktorander. Skrivelsen utmynnade i konstaterandet att semester kan ej användas för prolongation av forskarutbildningen.

Har mottagit information om att Kammarrätten i … har styrkt domen att post-doc.-stipendier är skattepliktiga.

Skall skriva ett yttrande angående det högre lärandet. Det hela handlar om obligatorisk pedagogisk utbildning och att större, om inte 50%, av meriteringen till akademiska tjänster skall baseras på undervisningsmeriter.

Doktorandnämnden:

Tek-Nat. Fakulteten har tagit avstånd från stipendier som försörjning.

Teologerna får inte tillräckligt med bidrag från fakulteten för tryckning av avhandlingen och sammanställt en skrivelse.

Har skickat en skrivelse till Rektor angående påtryckningar på studeranderepresentanter i institutions- och fakultetsstyrelser.

Forskarutbildningskommittén:

Det har diskuterats nya regler och ett nytt PM för disputation. Mer information kommer senare.

Medicinska Kommittén:

Planer för ett Kliniskt forskningscentrum har börjat sättas i rullning.

Tillsättning av professuren i epidemiologi går långsamt.

Det föreslogs en del adjungerade professurer.

Inst. Genetik och patologi:

Har antagit en rekryteringspolicy för forskarutbildningen.

Handledningstiden ska formaliseras.

Information om forskarutbildningen ska ges till alla examensarbetare.

Ludwiginsitutet:

Doktoranderna skall till Norreda och festa.

Ludwig fyller 25 i sommar och planerar då en större festlighet.

ORKI:

Har som andra svårt att engagera perifera och äldre doktorander.

Medicinska vetenskaper:

Ska ha fest inom en snar framtid.

Exfysiologen:

Flyter runt i ovisshetens balja.

IMBIM:

Har haft en IMBIM-dag med resa till Sala.

Ska flytta.

6. Valberedning inför årsmötet valdes:

Krisina Seton representerar UAS

Veronika Magnusson representerar Rudbeck

Johanna Henriksnäs representerar BMC

7. Fest för de engagerade kommer att gå av stapeln runt den 29/5.

8. Årsmöte kommer att hållas den 12/6 2001 på Rudbeck kl. 18.00

9. Övriga frågor:

Församlingen beordrades fundera om någon är värd en extra belöning.

Regler för examen finns ej på engelska.

Handboken ska upp på hemsidan.

10. Mötet förklarades avslutat.

 

Medicinska Doktorandrådet
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Möte nr 8 2001-04-24
Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 20

Dagordning
1.        Mötets öppnande
2.        Godkännande av dagordningen
3.        Val av justerare
4.        Godkännande av föregående mötesprotokoll 
5.        Rapporter/meddelande från:

Ordföranden 
Doktorandnämnden (Erika Bohl, Kristina Seton, 
Övriga meddelanden

6.        Valberedning
7.        Avslutningskväll
8.        Datum för årsmöte (förslag: torsdagen den 7 juni)
9.        Övriga frågor
10.       Mötets avslutande

Mackor utlovas till alla som anmäler att de kommer!!


Välkomna allihopa!

Kristina Seton
Ordförande och sammankallande