Medicinska Doktorandrådet
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Protokoll

Möte nr 7, 010323 Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 20

Närvarande

Kristina Seton (ordförande)
Fredrik Clausen
Lena Carlsson
Linda Tillmar
Jonas Byström
Johanna Henriksnäs
Tomas Lorant
Camilla Westling
Per Löwdin (Universitetets doktorandombudsman)

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Kristina Seton.

§2 Mötets dagordning godkändes av samtliga närvarande.

§3 Johanna Henriksnäs valdes som justerare.

§4 Mötesprotokollet från föregående möte, 200-02-27 godkändes av samtliga närvarande.

§5 Rapporter och meddelanden

- Ordförande- 

Kristina informerade om det extra styrelsemötet vi hade då styrelsen skrev på papper som ger ordförande Kristina och kassör Lena dispositionsrätt över vårt bankkonto. Vi har bytt från SEB till Nordbanken. Kristina rättade även det påstående hon yttrade föregående möte. Den debattartikel som hon då delade ut var inte den som samtliga doktorandråd vid universitetet ska stå för. Den har inte skickats ännu. Den kommande artikeln kommer bla att ta upp 4-års spärren. Den är inte rimlig. Man måste få tid på sig att göra fel också. Många forskningsprojekt blir ju inte alltid så smidiga som man först trodde. Arne Andersson, ordförande i forskarutbildingskommittén ska skriva/har skrivit ett brev till utbildningsminister Thomas Östros. Arne oponerar bla mot att regeringen vill att ett ökat antal doktorer ska utbildas men att de inte ökar bidragen till univeritetet i samma utsträckning. Detta brev ska eventuellt skrivas under av alla forskarutbildningsstudierektorer. Kristina berättade även om det möte som vi hade med forskarutbildingskommittén och farmaceutiska doktorandrådet. Närvarande från MDR var Kristina Seton, Linda Tillmar och Erika Bohl-Kullberg. MDR framförde önskemål om en kurs i mer tillämpad statistik.

- Doktorandnämnden- 

Tekniska och naturvetenskapliga fakultetsnämden har tagit beslut om att avskaffa stipendier.Vi diskuterade om vi kan använda detta för att trycka på medicinska fakulteten till att göra det samma. Det är svårt att argumentera emot användinga av stipendier som finns att uttnyttja, sådana stipendier som ej går att omvandla till tex utbildnignsbidrag. Vi vill ändå propagera för att få bort sådana stipendier som bara instiftas för att slippa skatter och avgifter. Angående utlysningen av stipendier för bidrag till avhandlingstryckning så verkar detta inte vara ett ekonomiskt problem inom fakulteten. Doktoranderna brukar inte själva behöva söka pengar för detta, institutionen betalar. Det har uppdagats ett fall där en doktorand som satt som doktorandrepresentant i en kommitté och som röstade emot sin institution i ett ärende blev hotad av en av institutionens professorer. Så får det absolut inte gå till. Om doktoranden sitter som representant för doktorandrådet ska han/hon rösta enligt doktorandrådets önkemål och inget annat. Om något likande förekommer inom medicinska fakulteten bör det genast rapporteras till MDR.Studentkårens sektionindelning har diskuterats. Ska doktorandråden räknas som en del av respektive fakultet eller ska vi vara en egen sektion. Det kan kanske var positivt att samla alla doktoranråd i en sektion. Så är det i tex Lund. Kanske skulle vi då få mer inflytande och kanske skulle vi doktorander som grupp få tillbaka mer pengar från kåren än vad vi nu får.

- Övriga meddelanden- 

MDR har fått ett mail från en doktorand på ORKI. Doktoranden berättar att han/hon skrivit ett brev till institutionens prekfekt och krävt ett svar på frågan om han tycker att det är rätt att fortsätta finansiera doktorander med stipendier. Camilla Westling meddelade att hon tillsvidare ersätter Magnus Molin som IMBIMs representant i MDR och att IMBIM har startat en doktorandförening för att hålla samman doktoranderna bättre. Fredrik meddlade från Forskarutbildningskommittén att 25 nya doktorander har antagits, var av 22 på de kliniska institutionerna. 33 doktorander ska disputera. Tyvärr kunde sista mötet liknas vid en sandlåda. Fredrik tyckte därför inte att det var meningsfullt och lämnade därför mötet innan det var avslutat. Diskussionerna på mötet gällde bla vilka regler som gäller för att en doktorand ska få disputera. På medicinska fakulteten är de reglerna ganska tydliga. Men Ernst Oliw från farmaceutiska fakulteten ville ha mer flexibla regler. 

§6 Pub-kväll- Allt är under kontrol. Tyvärr är antalet anmälda ännu inte är så många.

§7 Nästa möte kommer att hållas tisdagen 24/4. Kristina ska undersöka om vi kan ha det i fakultetens sammanträdesrum i universitetshuset. I mitten av maj kommer vi dessutom att ha ett avslutingsmöte för alla institutionsrepresentanter. Kristina och Fredrik anvarar för detta. Årsmötet kommer att hållas några veckor efter det.

§8 Nästa möte ska en valberedning tillsättas, inför årsmötet. Vi bör därför alla försöka hitta doktorander som är intresserade av att dels sitta i valberedningen och dels sitta med i MDR nästa läsår.

§9 Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Linda Tillmar 
Sekreterare 

Kristina Seton 
Ordförande 

Johanna Henriksnäs 
Justerare

 

Medicinska Doktorandrådet
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet
Möte nr 7 2001-03-27
Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 20

Mötet inleds med ett besök av Innoventus och kan därför ta lite extra tid i anspråk. På grund av detta har jag bantat dagordningen ganska rejält. Om någon av er har något att rapportera går det naturligtvis bra ändå, under ”övriga meddelanden”, eller så.

Dagordning
1.        Mötets öppnande
2.        Godkännande av dagordningen
3.        Val av justerare
4.        Godkännande av föregående mötesprotokoll 
5.        Rapporter/meddelande från
Ordföranden
Doktorandnämnden (Erika Bohl, Kristina Seton) 
Övriga meddelanden

6.        PUB-kväll
7.        Nästa möte (förslag: tisdagen den 24/4 2001)
8.        Övriga frågor
9.        Mötets avslutande

Mackor utlovas till alla som anmäler att de kommer!!Välkomna allihopa!

Kristina Seton
Ordförande och sammankallande