Medicinska Doktorandrådet

Protokoll

Möte nr 6, 2000-02-27, perioden 00/01 
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet, Klinisk kemi

Närvarande

Kristina Seton (ordförande)
Fredrik Clausen
Lena Carlsson
Linda Tillmar
Erika Bohl Kullberg
Jonas Byström
Johanna Henriksnäs
Anders Kallin
Lars Lundin
Ina Marteinsdottir

§1 Mötet öppnades av ordförande Kristina Seton.

§2 Mötets dagordning godkändes av samtliga närvarande.

§3 Erika Bohl Kullberg valdes som justerare.

§4 Mötesprotokollet från föregående möte, 2001-01-23 är ännu inte justerat och kunde därför inte godkännas vid detta möte.

§5 Rapporter och meddelanden

Ordföranden

- Vi ska ha ett möte med forskarutbildningskommittén. De har tittat på doktorandhandboken och vill gärna föreslå några förändringar. På detta möte kan vi kanske lägga fram förslaget på handledarutvärderingen. Vi föreslår forskarutbildningskommittén att mötet hålls 13/3. Kristina påpekade att vi fortfarande inte har någon representant i medicinska biblioteksnämnden. Linda Tillmar föreslogs och valdes som denna representant. På MDRs hemsida finns nu en länk till Eurodoc-konferensen. Kristina Seton kommer att vara MDRs representant där men föreläsningarna är öppna för alla i mån av plats. Per Löwdin är inte närvarande pga sjukdom men låter hälsa att radions Eko-redaktion önskar komma i kontakt med doktorander som börjat doktorera men ännu inte är antanga som doktorander. Han hade också information om högskoleförordingen men får förklara lite om dessa regler vid annat tillfälle. Regeringen har gett ut en preposition om att alla som är lärare på högskolan ska ha minst 10 poäng pedagogisk utbildning. Detta ska gälla alla som undervisar, dvs även laborationsamanuenser. Detta bör ses över då vi inte tycker att förslaget inte är riktigt rimligt. Vid forskarutbildningsseminariet för med/farm-fakulteten diskuterades ett förslag har kommit om att forskarutbildningen ska utvärderas utan inblandning av sakkunniga. Rektor ifrågasätter om det verkligen kommer leda till en korrekt bedömning. Rektor påpekade också att formuleringen av §9 i högskoleförordningen bör ändras. Där står det att det är "önskvärt att bihandledare finns". Detta är en ganska var formulering och det borde stå att varje doktorand ska ha en handledare. Previas handledareubildning fick högt betyg av deltagarna, 4,8 poängav av 5 möjliga. Det var övervägande unga handledare som gick kursen. Det vore kanske var större merit att gå dessa kurser för att även äldre, mer erfarna, handledare ska lockas att gå den. Kristina har skrivit en kort sammanfattning om detta på hemsidan. 

- Institutionsrepresentanterna

Lars Lundin berättade att gen/pats eget doktorandråd har skrivit en motion till sin institutionsstyrelse. De vill bla att fördelningen av undervisning ska bli mer rättvis och de vill avskaffa stipendium. Lars undrade hur myckekt man får i stipendium på de olika institutionerna. Det visade sig att det är lite olika summor och regler som gäller. På vissa institutioner ökar stipendiet ju närmare utbildingsbidrag eller tjänst man kommer. Medan andra institutioner betalar samma summa hela tiden. Totalt kan det skilja 4000 kronor/månad (8000 jämfört med 12 000) mellan doktorander på olika institutioner. Johanna berättade att fysiologen avvaktar ihop slagningen med cellbiologen 1/4. Det är ännu inte avgjort hur fördelningen av undervisningen blir. Petra Martinsson var ej närvarande men lät hälsa från medicinska vetenskaper att institutionen ligger många miljoner back och att man har gjort upp en sparplan som sträcker sig över 20 år. Man har också enats om en gemensam policy för sommardoktorander. Dessa ska betalas med stipendier. Det är säkert bra ur rekryteringssynpunkt men om det finns pengar skulle det kanske vara mer rättvist om dessa pengar gick till de heltidsdoktorander som går på stipendium.

- Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden- Budgeten är ännu inte klar. Det är forfarande oklart hur ALF-pengarna ska fördelas.

Ett antal adjungerade professorer och docenter har antagits.

Högskoleverkets utvärdering visar att antal läkare som doktorerar inom med/farm-fakulteterna minskar. Detta ses som ett problem. I Göteborg och Uppsala har dock den relativa mängden doktorerande läkare inte förändrats. Man diskuterade hur man ska locka medecinstudenter till forskningen. Ska man öka lönen för dem? Vi tycker nog att man inte ska öka klyftorna ytterligare mellan doktorander med olika utbildningar. Bör man lägga in fler projektarbeten i medicinarutbildningen så att de får se mer av forskning? Forskarutbildningskommittén är tacksam för förslag. De har sitt nästa möte 28/2.

Man diskuterade också om der bör finnas fler forskar-ST-tjänster vid Uppsala akademsika sjukhus. Ska universitetssjukhuset bevaras som sådant?

Behövs forskarmeriter för alla överläkartjänster etc? Det är ganska vanligt att det krävs. Chefen för ett universitetssjukhus bör nog själv vara forskare men självklart är ledaregenskaper också viktiga.

Man frågar sig också om Uppsala universitets medicinska fakultet kommer finnas kvar om 20 år. Vi ligger ju nära Karolinska Insitutet och dess medicinska fakultet är större än vår, likaså är de i Lund och Göteborg.

- Medicinska kommittén- BASTU har utvecklats till SAUNA II (Proposal for saving and renewal). Detta sparförslag ska skickas ut till universitets i andra länder, så att de kan komma med åsikter. Man kan tänka sig att tex spara pengar på proffessorer som pensioneras. Ingen ny ska då tillsättas på den professuren. Det är kanske ingen bra förslag då besparingarna då blir slumpmässiga. Det kan dessutom vara svårt att återinrätta en professur som en gång har försvunnit.

- Forskarutbildningskommittén- Den hårda närvaro kontroll som gäller på de obligatoriska doktorandkurserna kommer att finnas kvar även i fortsättningen.

På MDR-mötet framkom önskemål om en kurs i mer tillämpad statistik för doktorander. Kansek borde det finnas olika kurser för prekliniska och kliniska doktorander? Ina Marteinsdottir informerade att SLU har bra statistikkurser men att dessa är lite för långa.

- Doktorandnämden- Kristina delade ut Christopher Lagerqvists debattartikel i Svenska dagbladet. Alla ordföranden i de olika doktorandråden han inte läsa den. Därför fick han stå som ensam författare.

- Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställnigsärenden- Representanten ej närvarande.

- Rekryteringsgruppen för Kliniska anställnigsärenden- Inget att rapportera.

- Stipendienämnden- Nämnden har ej haft möte.

- Jämställskommittén- Nämnden har ej haft möte.

- Styrelsen för PET-centrum- Ina informerade att den befintliga PET-kameran kommer att fortsätta tillhöra PET-centrum medan en ny kamera kommer att köpa in till det bolag som ska bildas med läkemedelsbolagen. Men man har ännu inte diskuterat detta så mycket med industrin.

§6 Festplaner-Festkommittén meddelade att MDR, måndagen 2/4, kommer att anordna en doktorandpub för alla doktorander inom medicinska och farmaceutiska fakulteten. Den kommer hållas på Pharmen och Cecilia Schelin-Seidegård, från AstraZeneca, kommer att hålla ett föredrag. Inbjudan kommer bla att läggas upp på hemsidan. 

§7 Nästa möte kommer att hållas tisdagen 27/3, i Klinisk kemis bibliotek. Då kommer Claes Lundgren från universitetets venture företag, Innoventus, komma. Han kommer prata i ca 40 min och sedan hålls ordinarie möte. Detta bör vi annonsera så att intresserade har chansen att komma och lyssna.

§8 Övriga frågor- Linda Tillmar frågade hur det fungerar med semester och försäkring för  doktoranderna ute på de olika institutionerna. På cellbiologen brukar doktoranderna inte ansöka om semesterledigt utan semestern läggs schablonmässigt ut 4 veckor efter midsommar. I praktiken betyder detta att doktoranderna saknar försäkring under denna period trots att många i själv verket jobbar. Så verkar det inte fungera på merparten av de andra institutionerna.På vissa institutioner har man kammakollogieförsäkring som även gäller under icke arbetstid. På andra ansöker man alltid om att få ta ut semester en speciell tid.

Jonas Byström hade fått i uppdrag att försöka få lite information om vilka regler som gäller när man åker som postdoc utomlands. Han har pratat med Göran Andersson som är doktorandombudsman på SULF. Ca 300-400 svenskar åker utomlands som postdoc varje år. De flesta försörjs via stipendier. Om detta pågår mer än ett år saknar man rättighet till, allmänt försäkringskydd, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och A-kassa när man återvänder till Sverige. Denna period är ej heller pensionsgrundande. Det skulle vara önskvärt om man kunde räkna denna period som överhoppningsbar tid för det är heller inte bra att räkna det som studier. Rådet han gav var att kolla upp alla försäkringar etc innan man åker. Man bör kolla med det universitet man ska åka till, svenska ambassaden i det land man åker till, samt försäkringskassan. I Danmark finns dessutom ett försäkringsföretag som specialiserats sig på att försäkra människor som, under en period, inte bor i sitt hemland. För tillfället pågår två rättegångar som gäller postdocs som vill ha kvar rätten till A-kassa när de kommit tillbaka till Sverige efter sina postdocperioder utomlands.

Vi ifrågasätter också varför utbilningsbidrag inte ger rätt till föräldraförsäkring?

§9 Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet

Linda Tillmar 
Sekreterare 

Kristina Seton 
Ordförande 

Erika Bohl Kullberg 
Justerare

 

Medicinska Doktorandrådet

Agenda
Möte nr 6 2000-02-27, perioden 00/01 
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-19.30


Dagordning
1.        Mötets öppnande
2.        Godkännande av dagordningen
3.        Val av justerare
4.        Godkännande av föregående mötesprotokoll 
5.        Rapporter/meddelande från       
·         Ordföranden
·         Institutionsrepresentanter
·         Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (Kristina Seton)
·         Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
·         Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Fredrik Clausen, Petra Martinsson)
·         Doktorandnämnden (Erika Bohl, Kristina Seton)
·         Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Jonas Cederberg)
·         Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Petra Martinsson, Fredrik Clausén)
·         Stipendienämnden (Anders Kallin)
·         Jämställdhetskommittén (Ina Marteinsdottir), skrivelse om jämställdhet på högskolan 26/1
·         Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Mark Lubberink)
·         Övriga meddelanden
6.        Festplaner
7.        Nästa möte (förslag: tisdagen den 27/3 2001)
8.        Övriga frågor
9.        Mötets avslutande

Semlor utlovas till alla som anmäler att de kommer!! mdr@medfak.uu.se


Välkomna allihopa!

Kristina Seton
Ordförande och sammankallande