Mötesprotokoll MDR

Medicinska fakultetens doktorandråd 2001-01-23

Närvarande
Kristina Seton, ordförande
Fredrik Clausen, vice ordförande
Lena Carlsson, kassör
Thomas Lorant, kirurgi
Johanna Henriksnäs, fysiologi
Ina Marteinsdotter, PET
Jonas Byström, medicinska kommitten.
Per Löwdin, doktorandombudsman

 1. Ordförande förklarade mötet öppnat.
 2. Till mötessekreterare valdes Fredrik Clausen då ordinarie var sjuk.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Till justerare valdes Johanna Henriksnäs
 5. Föregående protokoll skickades runt, men glömdes godkännas.
 6. En arbetsgrupp för att utreda frågorna kring utförsäkring av doktorander och post. docs. tillsattes. Jonas Byström och Thomas Lorant tog på sig uppdraget. Jonas skall dessutom försöka få någon representant från SACO att komma till något av våra möten. Kort delrapport ska ske på nästa möte.
 7. Rapporter:
 8. Ordförande:

  En skrivelse från samtliga Uppsalas doktorandråd om högskolereformen är under författande. Ramen är klar.

  En skrivelse från Utbildningsdepartementet rörande åtgärder mot diskriminering i högskolan ska gås igenom och ett remissvar skrivas. Fredrik Clausen åtog sig att gå igenom materialet för MDR:s räkning. Ina Marteinsdotter har redan varit med och skrivit ett svar för fakultetens jämställdhetskommitté:

  Vice ordförande:

  Den 7/2 är det en nationell konferens för de medicinska fakulteternas forskningskommittér. Kvällen innan förväntas våra representanter underhålla de tillresta doktorandrepresentanterna.

  Fysiologi:

  Det är officiellt att institutionen splittras. En del (integrativ fysiologi) går upp i medicinsk cellbiologi. Den andra delens framtid är okänd. Under flytten inom BMC får de drabbade doktoranderna en månads prolongation.De flesta doktoranderna skall gå Previas stresshanteringskurs.

  Jämställdhetskommittén:

  Har skrivit en remiss om Utbildningsdepartementets "Åtgärder mot diskriminering i högskolan".

  Fakultetsnämnden:

  Bråk om en formulering om vilka som ska få söka ALF-medel. BASTU-projekt ej fastslagna.

  Övriga meddelanden:

  Planeringen av doktorandkonferensen i början av mars i samband med EU:s utbildningskonferens i Uppsala är på god väg. Den kommer att vara i 2-3 dagar och vissa gemensamma arrangemang med den "stora" konferensen kommer att genomföras.

  Förslag på aktiviteter och intresserade kan gå till de ansvariga via Per Löwdin

 9. Handledarutvärderingen börjar bli klar. Ina vill ha åsikter om den eftersom hon har spetsat till" frågorna en hel del. Hon har skickat ett exemplar till Kristina som ska gå igenom det.
 10. Festplaner. Fredrik kallar till ett festkommittémöte v. 5. Eventuell skulle vi kunna hålla festen i samband med doktorandkonferensen.
 11. Nästa möte sattes till 2001-02-27
 12. Inga övriga frågor togs upp.
 13. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Möte nr 5 2001-01-23

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. Utförsäkring för post-docs som varit utomlands
 6. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (Kristina Seton)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Fredrik Clausen, Petra Martinsson)
 • Doktorandnämnden (Erika Bohl, Kristina Seton)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Jonas Cederberg)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Petra Martinsson, Fredrik Clausén)
 • Stipendienämnden (Anders Kallin)
 • Jämställdhetskommittén (Ina Marteinsdottir), skrivelse om jämställdhet på högskolan 26/1
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Mark Lubberink)
 • Övriga meddelanden
 1. Handledarutvärdering
 2. Festplaner
 3. Nästa möte (förslag: tisdagen den 27/2 2001)
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

Mackor utlovas till alla som anmäler att de kommer!!

Välkomna allihopa!

Kristina Seton

Ordförande och sammankallande