Medicinska Doktorandrådet

Protokoll för Möte nr 4 perioden 00/01
Sammanträdesdatum 2000-12-19

Närvarande
Kristina Seton (ordförande)
Fredrik Clausen
Lena Carlsson
Linda Tillmar
Erika Bohl Kullberg
Johanna Henriksnäs
Anders Kallin
Ina Marteinsdottir
Kamilla Portala
Per Löwdin (Universitetets doktorandombudsman)

Protokoll

§1 Mötet öppnades av ordförande Kristina Seton.

§2 Mötets dagordning godkändes av samtliga närvarande.

§3 Fredrik Clausen valdes som justerare.

§4 Mötesprotokollet från föregående möte, 200-11-14 godkändes av samtliga närvarande.

§5 Vid föregående mötet beslutades att Kristina skulle presentera Ph D guiden för

fakultetsnämden. Eftersom det sista mötet var ett budgetmöte blev det inte aktuellt då

varför Kristina kommer att skicka ut arbetskopian till forskningskommittén och till

fakultetsnämndens ordförande vice rektor Bengt Westermark..

§6 Linda ska skicka mötesprotokollen till David så att han kan lägga upp dem på hemsidan.

Vi borde också lägga ut länkar till tex Previa och Studenthälsan. Man kan kanske också

tänka sig att olika jobbsite på nätet skulle vilja länkas till vår hemsida.

§7 Rapporter och meddelanden

Ordförande- Innan mötet öppnades informerade stresspedagog Elisabeth Nilsson från Previa först lite om vad Previa gör. Sedan fortsatte hon att berätta om den kurs i stresshantering för doktorander som hon kommer att hålla i i slutet av januari. Information komme ri kommande Previanytt. Vi fick även lappar att distibuera ut till doktoranderna på våra respektive institutioner. Denna kurs kommer att innehålla följande: Vad stress är, vad jag själv kan göra för att påverka min situation, vad jag gör då jag själv inte kan påverka min stressituation, gruppdiskussioner, personliga stessprofiler samt avslappningsövningar. De doktorander som får utnyttja Previa är de som har minst 20 % assistenttjänst eller doktorandtjänst. Visserligen får doktorander utan tjänst ta del av Studenthälsans tjänster men samma regler borde gälla för samtliga doktorander oavsett hur de finansieras. 

Institutionsrepresentanterna- Erika meddelade att diskussioner förs angående ihopslagning av Institutionen för onkologi, radiologi och klinisk immunologi och Institutionen för genetik och patologi. Detta för att bättre klara ekonomin innom Rudbeckslaboratoriet.

Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden- Kristina berättade lite om BASTU, många förslag har kommit in och nu finns ett tiotal kvar. 10 miljoner kronor ska fördelas. De kommer inte att fördelas lika på alla projekten. Projekten har ansökt om förhållandes lite pengar och finansieras troligtvis från andra håll också.

Medicinsk kommittén- Inga representatner närvarande vid dagens möte. Vid sista mötet hade mest grundutbliningsfrågor diskuterats.

Forskarutbildningskommittén- Fredrik meddelade att antalet antagna doktorander ökar.

Doktorandnämden- Erika meddelade att utbildningsdepardementet varit på besök för att diskutera studentinflytande. De sa att de remissvar som de får tas på större allvar än vad vi tror. Remisssvaret angående högskolans ledning ska vara inne 20 januari.

I en undersökning har det framkommit att många universitetsrektorer ser sig som representanter för statsmakten och inte som representater för universiteten.

Doktorandkonferensen, som kommer hållas i mars, har en budget på 500 000 kr. Två heltidsanställda ska jobba med att arrangera den. Under konferensen kommer en middag med utbildingsministrar och doktorander att hållas.

Angående tjänstledighet för doktorander så ska detta få ske om det är till nytta för forskarutbildningen. Men hur ska detta tolkas egentligen?

Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställnigsärenden- Jonas var ej på dagen möte.

Rekryteringsgruppen för Kliniska anställnigsärenden- Har inte varit något nytt möte.

Stipendienämnden- Anders, som är suppleant, har inget hört från ordinarie representanten.

Jämställdskommiten och Styrelsen för PET-centrum- Ina hade inget att rapportera.

Övrigt- Fredrik informerade lite från Forskarutbildningsseminariet. 2 st av landets 11 nya forskarskolor kommer att förlägga sina centrum i Uppsala. Det är Management och IT och Grundläggande matematik och beräkningslära så det rör inte oss direkt.25 doktorander ska finansieras med 25 miljoner/år i 3-4 år. Utbildningen kommer att ha en ganska tung kursdel med 20-25 poäng obligatoriska kurser plus övriga kurser.

Från och med 1 januari ska en antagningsförordning gälla för antagning av doktorander inom universitetet. Men det är väl svårt att tillämpa precis samma sak inom alla fakulteter?. Om projektpengar finns ska inte handledaren själv få välja doktorand då? Bäst meriterad behöver inte betyda bäst doktorand på ett speciellt projekt eller i en speciell grupp.

§8 Handledarutvärderingen- Kristina och Ina kommer att skicka ut den för påseende. Den kommer att skickas ut till Bengt Westermark samt Arne Andersson som är orföranden i Fakultetsnämden respektive Forskarutbildningskommittén.

§9 Festplaner- Festen kommer att hålls i slutet av mars eftersom doktorandmötet ligger i början av mars.

§10 Nästa möte kommeratt hållas tisdagen 23/1, i Klinisk kemis bibliotek

§11 Övriga frågor- Vad händer när man kommer tillbaka till Sverige om man varit utomlands som postdoc? För närvarande blir man utförsäkrad och har inget försäkringsskydd när man kommer tillbaka, inte heller har man rätt till föräldrapenning. Det har diskuterats om man ska kunna frysa sitt försökringsskydd under den tid man är utomlands, om man anmäler detta innan man åker.

§12 Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Linda Tillmar 
Sekreterare 

Kristina Seton 
Ordförande 

Fredrik Clausen
Justerare

 

Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Möte nr 4 2000-12-19

Rudbeck, Marie Curie-salen, klockan 17.15-ca 19

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. The PhD guide to dissertation
 6. Hemsida…
 7. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (Kristina Seton)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Fredrik Clausen, Petra Martinsson)
 • Doktorandnämnden (Erika Bohl, Kristina Seton)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Jonas Cederberg)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Petra Martinsson, Fredrik Clausén)
 • Stipendienämnden (Anders Kallin)
 • Jämställdhetskommittén (Ina Marteinsdottir)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Mark Lubberink)
 • Övriga meddelanden
 1. Handledarutvärdering
 2. Festplaner
 3. Nästa möte (förslag: tisdagen den 25 januari, samma tid, klinkem-biblioteket)
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

Glögg och tillbehör!

Välkomna allihopa!

Kristina Seton

Ordförande och sammankallande