Protokoll

Möte nr 3 2000-11-14, perioden 00/01 

Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-19.30

 

Närvarande
Kristina Seton (ordförande)
Fredrik Clausen
Lena Carlsson
Linda Tillmar
Erika Bohl Kullberg
Jonas Byström
Johanna Henriksnäs
Tomas Lorant
Veronica Magnusson
Ina Marteinsdottir
Petra Martinsson
Per Löwdin (Universitetets doktorandombudsman)

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Kristina Seton.

§2 Mötets dagordning godkändes av samtliga närvarande.

§3 Johanna Henriksnäs valdes som justerare.

§4 Mötesprotokollet från föregående möte, 200-10-10 godkändes av samtliga närvarande.

§5 Det har inte hänt så mycket med PhD guiden. David har inte lagt ut den på nätet än, men

när han har gjort det är det fritt fram för alla att komma med synpunkter.

§6 David har varit bortrest och således har ingen uppdatering av hemsidan skett.

§7 Rapporter och meddelanden

- Ordförande-, Previa antistressföreläsning respektive kurs, Fredrik anmälde sitt intresse för att engagera sig i detta.

Erik Stämpel, teolog, har blivit invald till universitetets styrgrupp för nätpublicering, av bla avhandlingar.

Kristina har godkännt Erik Florvall, medicin student, som studentrepresentant i docentkommittén.

I anslutning till EU´s utbildingsmöte, där alla EU´s forskningsministrar deltar, kommer ett skuggmöte, som behandlar doktorandfrågor, arrangeras. Detta möte kommer att vara öppet för doktorander i unionens samtliga länder. Intresserade sökes till planeringsgruppen, lön utbetalas.

Alla doktorander inbjuds till ett debattmöte den 29:e november, kl 16-18 på Ekonomicum. Där kommer politiker och forskare att disskutera forskning och forskares situation.

Ekoredaktionen önskar komma i kontakt med doktorander som haft problem med sina handledare, egentligen handledare som använt doktoranders arbeten som sina egna utan att referera till doktoranden.

Rektor har skickat ut ett brev om information om hur kallelse till möten ska gå till samt om mötens förfaranden. Vi ska bli bättre.

Samhällsvetenskapliga doktorandrådet anordnar en doktorandfest 17/12 med middag och dans, anmälan senast 24/11.

Vi har även fått meddelande om en ny forskingsetikkurs på 5 poäng.

 • Institutionsrepresentanterna:

Fredrik (neurovetenskap) Doktoranderna blev ombedda att skriva ner vad de anser om stipendier. Naturligtvis skrev de att stipendier inte gillas. Nu måste speciella fall godkännas av prefekten och forskningskommittén för att stipendium ska tillåtas.

Veronica (gen/pat) Tidigare har doktorander garanterats doktorandtjänst åtsminstonne sista året men nu vill institutionsstyrelsen ta bort det pga att det är för dyrt. Doktorander som gått på utbildningsbidrag har även haft assistenttjänser men dessa ska också bort pga av kostnaderna.

Innom medicinska fakulteten är det vanligt att man går på stipendium första året. Per påpekade att Högskoleförordningen säger att stipendier är tillåtna om det är externa medel.

Johanna (fysiologen) berättade lite om fysiologens problem. Den integrativa delen av fysiologen har ansökt om att gå med i cellbiologen och det är inte klart vad som händer med den resterande delen. Fördelning av undervisning avvaktar fakultetsnämndens beslut. Det finns många problem men doktoranderna berörs inte så mycket av dessa.

Medicinska och Farmacetiska Fakultetsnämnden- inget att meddela, Kristina var bortrest vid sista mötet.

Medicinska kommittén- Det finns en del adjunkterade proffessurer som ska godkännas.

Områdesinformatören inom med/farm heter Anna Malmberg. Hon vet mycket om vad som händer innom fakulteten. Om vi vill få hjälp med att få ut information är hon nog rätt person att kontakta.

Forskarutbildningskommittén- Fredrik meddelade att 15 nya kliniska doktorander har antagits. Han har varit på möte i Stockholm tillsammans med Ulf Eriksson. Det verkar vara ganska vanligt att man måsta ta 10 poäng, varav 5 poäng utgörs av obligatoriska kurser. Ulf har fått mycket beröm för den nya integrerade doktorandkursen 

Doktorandnämnden- Erika meddelade att biblioteket har problem med att allt fler publicerar på nätet. Detta har medfört att tek/nat inte vill betala så mycket till biblioteket längre.

Vi (doktorander) bör yttra oss angående högskolans styrsystem. Utredingen vill ta pengar från medicin och tek/nat och ge till bla teologin. Detta kan bara leda till konflikter.

- Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden- Jonas ej närvarande.

- Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden- ingen var på senaste mötet

- Stipendienämnden- Anders ej närvarande

- Jämställdskommittén- Ina meddelade att hon tycker att detta är en maktlös nämnd.  Nämnden vet hur det ska var men har inga medel till att kontrollera det. De har inte heller någon egentlig makt att påverka. Kommittén har disskuterat mentorer för kvinnor.

- Styrelsen för PET-centrum- Ina meddelade att läkemedelsindustrin trycker på med projekt. Därför finns planer på att utvidga PET-centrum. Men hur det ska ske är inte klart. Ska det bli ett privat företag i universitetets regi eller ska det delas upp? Ska en del integreras med nukleärmedicin och en del lokalisers till Glunten, och ägas av företag? Var hamnar forskningen då, i skymundan? Detta ligger ännu bara på disskusionsnivå.

- Övrigt- Per pratade om taxameterbidrag. På institutioner med mycket externa medel ska dessa externa givare även kunna stå för betalninga av doktorander samt handledning av doktorander.

Högskolans styrelse/ledning ska utredas. Vad är rektors roll, hur ska han/hon

utses,externa ledamöter etc? 

Ina vill ha en suppleant till jämställskommittén. Vi kollar om intresse för detta finns ute på institutionerna och tar upp det igen på nästa möte.

Från och med 1 november höjs lönerna för doktorandtjänster.

§8 Handledarutvärderingen- Örebro har inte hört av sig.

§9 Festplaner- Fredrik uttryckte sitt intresse för att engagere sig i detta, så även Johanna, Kristina och Linda. Det behöver inte var så ambisiöst. Vi kan kanske ha den på Medicinarcentrum, lite mat och dryck. Kan fakulteten subventionera? Slutet av mars föreslogs som tid för festen.

§10 Nästa möte hålls tis 19/12 i någon lokal på Rudbecklslaboratoriet. Vi fixar lite glögg etc.

§11 Övrigt- Per frågade lite om handledarutvärderingen, se §8. Kristina berättade då om ett enkätunderlag som ursprungligen kommer ifrån Chalmers. Detta finns förnärvarande hos en arbetsgrupp men inget har hänt sedan förra sommaren. Detta bör kanske lämnas över till fakultetsnämnden så att de kan använda den. Det fungerar nog inte om en sådan utvärderingsenkät kommer ifrån oss doktorander. Utvärdering bör ske kontinuerligt och inte bara då problem uppstår. Kanske ska resulaten av dessa utvärderingar kopplas till en forskares pedagogiska kompetes/meriter. Kristina tar med denna enkät till nästa möte, så att vi alla får se den, och även till nästa fakultetsnämdsmöte. Detta får kanske folk till handlerarkursen. Vi från doktorandrådet bör också ta del i denna kurs för att belysa vår sida.

§12 Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet

Linda Tillmar Sekreterare

Kristina Seton Ordförande

Johanna Henriksnäs Justerare

  

Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet
Möte nr 3 2000-11-14

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. The PhD guide to dissertation
 6. Hemsida…
 7. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (Kristina Seton)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Fredrik Clausen, Petra Martinsson)
 • Doktorandnämnden (Erika Bohl, Kristina Seton)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Jonas Cederberg)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Petra Martinsson, Fredrik Clausén)
 • Stipendienämnden (Anders Kallin)
 • Jämställdhetskommittén (Ina Marteinsdottir)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Mark Lubberink)
 • Övriga meddelanden
 1. Handledarutvärdering
 2. Festplaner
 3. Nästa möte (förslag: tisdagen den 19 december, samma tid samma plats och med glögg och grejer!!)
 4. Övriga frågor
 5. Mötets avslutande

Kaffe/te kommer att serveras, samt något att tugga på

Välkomna allihopa!

Kristina Seton

Ordförande och sammankallande