Protokoll

Möte nr 2 perioden 00/01

Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Sammanträdesdatum 2000-10-10

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-19.30

 

Närvarande
Kristina Seton (ordförande)
Fredrik Clausen
Lena Carlsson
Linda Tillmar
Erika Bohl Kullberg
Petra Martinsson
Magnus Molin
Anders Kallin
Johanna Henriksnäs
Jonas Byström
David Carlander
Per Löwdin (Universitetets doktorandombudsman)

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Kristina Seton.

§2 Mötets dagordning godkändes av samtliga närvarande.

§3 Petra Martinsson valdes som justerare.

§4 Mötesprotokollet från föregående möte, 200-09-19 godkändes av samtliga närvarande.

§5 Ordförande Kristina Seton välkomnade Linda Tillmar och Lena Carlsson som ny sekreterare respektive ny kassör i MDR´s styrelse.

§6 Förre ordförande David Carlander avtackades, med blommor och present, för sitt stora engangemang under sin tid som ordförande i MDR. David tackade och passade också på att föreslå Cecilia Schelin Seidegård som föredragshållare på nästa dokorandpub. Cecilia är biträdande forskningschef på Astra-Zeneca och blev vald till årets affärskvinna av tidningen Veckans Affärer. Hon har visat intresse efter en preliminär förfrågan och FDR´s förre ordförande Jonas kommer att träffa henne och så prata vidare om detta.

§7 Rapporter och meddelanden

- Ordförande-Kristina informerade om styrelsens lunchmöte och lade fram dess idé om en kurs eller föredrag om stress och stresshantering för doktorander.

Vi beslutade att ta kontakt med Previa, eftersom de har anställda som jobbar med stressrelaterade frågor och även anordnar kurser. Vi kommer att berätta om vårt intresse och höra om de är intresserade av att jobba med oss. Kanske ska man först anordna en föreläsning och sedan se hur stort intresset är för en kurs.

Kristina kontaktar FDR´s ordförande Christel Johansson för att höra om de också är intresserade.

- Institutionsrepresentanterna hade inget att meddela.

- Medicinska och Farmacetiska Fakultetsnämnden- inget att meddela

- Medicinska kommitten- har inte varit något möte sedan vårt sista möte

- Doktorandnämnden- Kristina meddelade att alla ordföranden i doktorandråden innom universitetets olika fakulteter har beslutat att skriva en gemensam debattartikel, i någon av de stora svenska dagstidningarna, angående högskoleförordningens förslag gällande forskarutbildning. Artikeln ska belysa det orimliga i att universiteten ska producera fler doktorer på kortare tid och att det inte får kosta något etc.Samhällsvetenskapliga dokorandrådets ordförande håller i detta och möte kommer hållas 25 oktober.

Erika Bohl Kullberg valdes till ny ordinarie ledamot av doktorandnämden medan Kristina sitter kvar som suppleant

- Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden- Petra informerade lite om ett ärende som disskuterats "off record" angående ett fall av en befodringsproffesur där den ansökande fått avslag pga att han inte handledit tillräckligt många doktorander. Detta kan var ett problem innom smala specialiteter.

- Stipendienämnden- har inte varit något möte sedan vårt sista möte

- Inga ledamöter från rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden, Jämnställdskommittén eller från Styrelsen för PET-centrum var närvarande.

- Övrigt- Per Löwdin meddelade att lärostolsproffesur vill behållas och att Jämnställdskommittén har beslulat att avbryta det positiva särbehandlingsprogrammet då det ogillats av många.

- Kristina informerade om det resursfördelningssystem som univesitetsstryrelsen ska ta beslut om. 31/10 ska doktorandnämden sammanställa de svar som alla doktorandråd lämnat på remissen.

§8 Petra avbokar festlokalen Grottan som var bokad till doktorandfesten 13/10. Då festkommittén avsagt sig sitt uppdrag måste vi skjuta på festen. Vi kommer stoligtvis att få betala en avbokningsavgift på 200 kronor, vilket det finns pengar i kassan till. Beslut om fest bordlägges till nästa möte. Till dess bör vi fundera på festens form. Ska vi bjuda in en föreläsare/underhållare? Det kan bli väldigt kostsamt men kanske finns billiga lokala alternativ, tex Dom Glada? Vi kanske ska satsa på något roligt och spara en seriös föreläsare till doktrorandpuben tillsammans med FDR.

§9 Nästa möte beslutades att hållas tisdagen den 14 november, kl 17.15 i Klinisk kemis bibliotek.

§10 Övriga frågor- Kristina inaformerade om Doktorandhandboken. David har alla filer och en arbetskopia ska läggas ut på nätet. Då kan alla intresserade tycka till och när den känns färdig kan vi diskutera om/hur den ska tryckas. Information om denna handbok ska skickas ut till alla institutionssekreterare så att de kan informera alla nya doktorander. Högskoleverket har nu kommit ut med sin Doktorandhandbok men där  står inte vad som är speciellt för just Uppsala universitet. Därför kommer vår handbok säkert kompletera högskoleverkets bok. Petra talade om att en doktorand på hennes institution har skrivit ner exakt vad som ska göras, och när det ska göras, innan disputationen. Hon ska be denna doktorand att få detta så att det kan läggas till i vår doktorandhandbok.

§11 Mötes avslutades.

 

 

Vid protokollet

Linda Tillmar Sekreterare

Kristina Seton Ordförande

Petra Martinsson Justerare

Medicinska Doktorandrådet
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet
Möte nr 2 2000-10-10

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19

Dagordning!

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll (årsmötet 000919)
 5. Välkomnande av Linda Tillmar som sekreterare och Lena Carlsson som kassör
 6. Avtackning av förre ordföranden David Carlander
 7. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (Kristina Seton)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Jonas Cederberg, Fredrik Clausen)
 • Doktorandnämnden (Fredrik Clausen, Petra Martinsson)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Jonas Cederberg)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Petra Martinsson, Fredrik Clausén)
 • Stipendienämnden (Anders Kallin)
 • Jämställdhetskommittén (Ina Marteinsdottir)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Mark Lubberink)
 • Övriga meddelanden
 1. Festplaner, bokning 13/10!
 2. Nästa möte (förslag: tisdagen den 14 november, samma tid samma plats…)
 3. Övriga frågor
 4. Mötets avslutande

Kaffe/te kommer att serveras, samt något att tugga på

Välkomna allihopa!

Kristina Seton

Ordförande och sammankallande