Protokoll för MDR Möte  nr 1 2000-09-19 

Biblioteket Klinisk kemi 

Närvarande:
Kristina Seton, Ordf.
Fredrik Clausen, v .ordf, Neurovet.
Anders Kallin, Ludwig, Stipn.
David Carlander, webmaster
Erika, ORKI
Jonas Byström, Med. Komm.

 1. Mötet öppnades och ordförande hälsade välkomna.

1.b. Fredrik Clausen valdes till mötessekreterare.

 1. Dagordningen godkändes.
 2. Anders Kallin valdes till justerare.
 3. Årsmötets (2000-05-23) protokoll godkändes (ojusterat).
 4. Lena Carlsson fyllnadsvaldes i sin frånvaro till kassör.
 5. Ekonomisk rapport. Ordförande rapporterade att inget större hade skett. Vi har runt 5500 kr i kassan.
 6. Linda Tillmar fyllnadsvaldes i sin frånvaro till kassör.
 7. The guide to dissertation ska webpubliceras så fort alla filer spårats. När den väl ligger på nätet ombeds alla representanter att gå igenom den och lämna åsikter till ordförande.
 8. Hemsidan ska uppdateras snarast då webmastern har hittat det förlorade programmet.
 9. Meddelanden:
 10. Ordförande: Informerade om att det ges kurser i forskningsetik.

  Ludwig: En doktorand har frivilligt skiljts från sin tjänst. Frågan om doktoranders anställningstrygghet under prövoperiod togs upp. Per Löwdin ska tillfrågas.

  ORKI: Även stipendiater får gå och träna på anställdas tid på stallet.

  Med. Vet. Ska hålla doktorandval.

  Neurovetenskap. Planerar att ta upp doktoranders ersättning och rättigheter i institutionsstyrelsen med avseende på beslut taget i styrelsen för institutionen för medicinska vetenskaper.

  Fakultetsnämnd: En valberedning för att välja representanter till en nyinstiftad samling kallad elektorsförsamlingen.

  Medicinska kommittén: Har skrivit ett dokument utifrån BASTU-projektet och hänvisat till institutionerna som mer lämplig instans för BASTU-planering. Har diskuterat meritvärdering utifrån en modell från Karolinska institutet.

  Doktorandnämnden: Har inte haft något möte än.

  Prekliniska rekryteringsgruppen: Ingen närvarande.

  Kliniska rekryteringsgruppen: Har haft ett kort möte. Inget anmärkningsvärt.

  Stipendienämnden: Anders Kallin har fått bekräftat att han är suppleant i stipendienämnden.

  Jämställdhetskommittén: Ingen närvarande.

  Styrelesen för PET-centrum: Ingen närvarande.

 11. Handledarutvärdering. Cecilia Odlind och Ina Marteinsdotter har inte rapporterat några framsteg.
 12. Doktroandöversikten/enkäten är genomgången och skickad till Örebro. Vi väntar på nyheter därifrån.
 13. Festen är lagd till den 13:e oktober , lokalen är Landstingets festlokal på Nedre Slottsgatan.
 14. Nästa möte förlades till 2000-10-10 kl 17.15 i Klinisk kemis bibliotek.
 15. Inga övriga frågor togs upp.
 16. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet 

Fredrik Clausen 

Ordförande Kristina Seton

Justerare: Anders Kallin


Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Möte nr 1 2000-09-19

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19

 

Dagordning

Kort presentation av oss alla!

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll (årsmötet 990523)
 5. Godkännande av Lena Carlsson som kassör
 6. Ekonomi…
 7. Ny sekreterare
 8. The PhD guide to dissertation
 9. Hemsida…
 10. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (Kristina Seton)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Jonas Cederberg, Fredrik Clausen)
 • Doktorandnämnden (Fredrik Clausen, Petra Martinsson)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Jonas Cederberg)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Petra Martinsson, Fredrik Clausén)
 • Stipendienämnden (Anders Kallin)
 • Jämställdhetskommittén (Ina Marteinsdottir)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Mark Lubberink)
 • Övriga meddelanden
 1. Handledarutvärdering
 2. Doktorandöversikt från Örebro
 3. Festplaner
 4. Nästa möte (förslag: tisdagen den 10 oktober, samma tid samma plats…)
 5. Övriga frågor
 6. Mötets avslutande

Kaffe/te kommer att serveras, samt något att tugga på

Välkomna allihopa!

Kristina Seton

Ordförande och sammankallande