Medicinska Doktorandrådet

Verksamhetsberättelse för MDR mellan 1999-07-01 och 2000-06-30

Inledning och kort historik

MDR arbetar med frågor som rör de forskarstuderande på medicinska fakulteten. MDR hade sitt konstituerande möte den 25 september 1996. MDR hette då Medicinska doktorandföreningen, men bytte namn till Medicinska Doktorandrådet den 29 januari 1998 för att harmonisera med de övriga fakulteternas doktorandråd. Som första ordförande satt Johan Rosengren. På årsmötet den 12:e mars 1997 valdes Josephine Hjoberg till ordförande. Efter nästan två år, den 17 december 1998 valdes David Carlander till ny ordförande. Efter årsmötet 1998, som var det första efter bildandet av de tio "storinstitutionerna", är målet att MDR skall representeras av en doktorand från varje institution. På årsmötet 1999, den 1 juni så omvaldes David Carlander till ordförande. Under denna mandatperiod har Institutionen för kirurgi saknat representant.

Vad har MDR gjort under perioden 1999-07-01 till 2000-06-30

MDR har under perioden hållit sex protokollförda möten. Alla möten är öppna för att fakultetens doktorander. De flesta möten har hållits i biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset. Vid mötena har det funnits kaffe/the och nån kaka/godis. Mötet den 12 december hölls i det nya Rudbecklaboratoriet med glöggservering! Protokollen som är offentliga finns utlagda på www.medfak.uu.se/mdr.

Arbetet med hemsidan, www.medfak.uu.se/mdr går vidare. Kallelser och protokoll från möten läggs ut samt övrig information som är utav intresse för doktorander. Nu är nästan alla sidor översatta till engelska.

Arbetet med en doktoranhandbok har med hjälp av skrivande institutionsrepresentanter gått vidare och förhoppningsvis så kommer "The PhD guide to dissertation" att kunna finnas tillgänglig, både på svenska och engelska, till hösten.

Efter ansökan gjord av Kassören Kristina Sandström, erhölls ännu ett verksamhetsbidrag om 3000:- från Uppsala Studentkår.

Nya, reviderade stadgar antogs på mötet den 29 februari 2000.

David Carlander informerade om MDR på introduktionskursen för forskarstudier. Det var tredje gången som denna information gavs. Avsikten är att denna information skall ges på varje introduktionskurs.

Britt Skogsheid, ny studierektor på medicinska fakulteten med i forskarutbildningskommittén inbjöds till mötet 990928 och berättade lite om de nya reglerna för årsrapportering och halvtidskontroll. Eva Klaar-Geijstedt från medicinska och farmaceutiska kansliet närvarade vid mötet den 29 februari. Hon berättade om sina uppgifter med forskarutbildningen.

Ett brev angående stipendiaters situation vid fakulteten har skickats till Forskarutbildningskommitten. Professor Arne Andersson, forskarutbildningskommitténs ordförande inkom med svar. MDR och forskarutbildningskommitten träffades den 11 april och diskuterade frågan under ett möte. Från båda sidor ansåg vi att ytterligare träffar mellan MDR och forskarutbildningskommitten bör ske minst en gång per år.

En gemensam enkät som eventuellt skall genomföras tillsammans med doktorandråden i Linköping och Örebro håller på att utarbetas.

En mall för att användas vid "personalsamtal" med handledare håller på att utarbetas.

Samarbetet med MDRs systerförening på Farmaceutiska fakulteten, Farmaceutiska doktorandrådet, FDR, har gått vidare. Tillsammans inbjuds alla doktorander till Doktorandpub den 6/6 2000, med föredrag av Göran Ando, Pharmacias forskningschef och vice executive president.

Ledamöter

Under perioden 1999-07-01 till 2000-06-31 har följande personer varit verksamma i MDR:

David Carlander (ordförande)

Ordinarie i fakultetsnämnden

Suppleant i doktorandnämnden

Medicinska vetenskaper

Jonas Cederberg (vice ordförande)

Ordinarie i forskningskommittén

Medicinsk cellbiologi

Cecilia Lindholm (sekreterare)

Medicinsk cellbiologi

Kristina Sandström (kassör)

Medicinska vetenskaper

INSTITUTIONSREPRESENTANTER

Fredrik Clausén

Ordinarie i forskningskommittén

Ordinarie i doktorandnämnden

Neurovetenskap

Magnus Molin

Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Cecilia Odlind

Revisor i MDR

Fysiologi

Maria Sörby

Ordinarie i stipendienämnden

Ludwig institutet

Clara Aarts

Kvinnor och barns hälsa

Johanna Höglund

Ordinarie i Rekryteringsgruppen för kliniska anställningsärenden

Suppleant i PET centrum

Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Dan-Oscar Antson

Suppleant i Medicinska kommitten

Genetik och patologi

Juan Lopez

Medicinska vetenskaper

Cecilia Lindholm

Sekreterare i MDR

Medicinsk Cellbiologi

Margareta Eriksson

Ordinarie i Styrelsen för folkhälsoforskning

Folkhälso och vårdvetenskap

Saknar representant

Kirurgiska vetenskaper

ÖVRIGA FÖRTROENDE POSTER

Jonas Byström

Ordinarie i medicinska kommittén

Medicinska Vetenskaper, klinisk kemi

Anne-Jacqueline Relova

Ordinarie i Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden

Suppleant i Biblioteksrådet vid Medicinska Biblioteket

Medicinsk cellbiologi

Petra Martinsson

Ordinarie i Biblioteksrådet vid Medicinska Biblioteket

Medicinska vetenskaper

Susanna Althini

Suppleant i Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden

Neurovetenskap

Ina Martensdottir

Ordinarie ledamot i PET centrum

Neurovetenskap

Eva-Lena Stiernström

Ordinarie i Styrelsen för folkhälsoforskning

Foklhälso och vårdvetenskap

Avslutning

Under året som gått tycker jag att MDR mer och mer har konsoliderat sig och att fler och fler blir medvetna om att MDR finns. Jag hoppas att MDR kommer att fortsätta utvecklas och växa in i sina uppgifter och finna en plats som de forskarstuderandes forum inom medicinska fakulteten och universitetet.

Jag vill varmt tacka alla representanter i MDR och alla ledamöter som suttit i de olika utskotten under den gångna perioden för ett väl genomfört arbete. Slutligen önskar jag nästa mandatperiods representanter ett stort

Lycka Till!

Vid pennan för Medicinska Doktorandrådets verksamhetsberättelse

David Carlander

Uppsala den 22 maj 2000

Ordförande i MDR under perioden 1999-07-01 till 2000-06-30.