Protokoll för Möte nr 3 1999-12- 07

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-19.15

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Till justerare valdes Jonas Byström. Sekreterare Cecilia Lindholm var frånvarande, så kassör Kristina Sandström valdes till mötets sekreterare.

4. Protokollen för 990504 och 990928 kunde inte godkännas eftersom sekreterare Cecilia Lindholm, ännu ej skrivit under.

5. Kassör Kristina Sandström pratade om ekonomin och kunde meddela att kåren beviljat ett nytt verksamhetsbidrag för läsåret 99/00 på 6000:-. Pengarna har överförts till MDRs konto i SEB. Av det gamla bidraget för vårterminen på 3000:- har MDR ca. 2000:- kvar, så för tillfället är ekonomin mycket god!

6. Rapporter/Meddelanden från:

 • Ordföranden rapporterar från Doktorandnämnden: Eva Brittebo, ledamot i rektorsrådet, har skickat ut skrivelsen "Riktlinjer för antagning av nya doktorander". I denna talas bland annat om anslag, behovet av fler kurser för doktorander, m.m. En sorts handbok för antagning av doktorander. Brittebo belyste också vissa problem inom medfak; att fakulteten idag har alldeles för få post-dok platser. Universitetet behöver anställa fler post-doks i framtiden för att kunna bedriva bra forskning. Det är också mycket viktigt att institutionerna når ut till studenterna och gör reklam för sig och sin forskning för att kunna rekrytera nya doktorander. Beslut har tagits att nyantagna doktorander skall ha två handledare, till skillnad från förut då detta bara var en rekommendation.

Doktorandombudsmannen Per Löwdin har skickat en enkät till samtliga prefekter inom Tek-Nat och Med-Farm angående stipendier. Hur många, hur mycket, hur länge? David och Fredrik (Clausén) ska diskutera resultatet med Per Löwdin när samtliga svar inkommit. Sammanställningen ska eventuellt publiceras i Ergo.

Rektorn gav s.k. "rektorspengar" till instiftande av utbildningsbidrag för två år sedan. Nu har första fallet med krav på doktorandtjänst efter två års utbildningsbidrag kommit upp, enligt de nya bestämmelserna om antagning och försörjning av doktorander som trädde i kraft 1 jan. 1998. Institutionen har inga pengar att betala en tjänst med, men universitetet är tvunget enligt lag att bevilja doktoranden en tjänst. Totalt är det 30-40 doktorander som sitter i samma situation.

Påminnelse om regeringens nya studiemedelsproposition som träder i kraft 1 jan 2000. Enligt dessa regler ska doktorander som blivit antagna före 1apr. –98, men efter 1jan. samma år, ha rätt till studiebidrag t.o.m. 2001. Denna grupp doktorander som hittills hamnat i "gråzonen" mellan två regelverk får på så sätt lite upprättelse.

Regeringen har kommit med önskan om att studerandeinflytandet på universiteten ska öka och vill att antalet studeranderepresentanter ska öka.

Samverkansgruppen hade möte idag; Verksamhetsplanen år 2000 för universitetet har antagits.

Forskarskolorna har undersökts av Kungliga Vetenskapsakademin meddelar Majvor Sjölund på Högskoleverket. Konklusionen av denna granskning blev att doktorandutbildningen är för dyr, universiteten har inte råd. Skall Sverige istället satsa på elitskolor? Idag har vi elitskolor för musik och idrott, varför inte vetenskap, menar Majvor Sjölund. Högskoleverket har utkommit med en bok om vad forskningen i Sverige kostar, baserad på statistiska beräkningar. MDR har den.

Skrivelsen "Universitetets Mål och Strategier" har kritiserats hårt av samtliga fakulteter. Den främsta invändningen är att den är för strukturlös.

Ännu en skrivelse från regeringen om Att Finansiera Forskning och Utveckling har dumpit ner hos MDR för kommentarer.

Under hösten hölls en kongress på temat Vägval för Forskningen, där bl.a. forskningspropositionen Forskning 2000 diskuterades. Trots att kongressen var för samtliga fakulteter och verksamhetsområden på samtliga universitet, var det bara ett tiotal doktorander där totalt.

DOA, Fredrik och David har skrivit ett brev till forskarutbildningskommittén vid medicinska och farmaceutiska fakulteten, angående "Några problem med forskarutbildningen". Brevet skickades runt för kommentarer. Johanna kom med ytterligare en synpunkt i sammanhanget; andra universitet utlyser sina doktorandtjänster offentligt, enligt samma principer som gäller för andra tillsättningar. Ska inte Uppsala universitet göra det också? Diskussion följde.

SDOK, Sveriges förenade doktorandkår, har skrivit ett brev till Riksskatteverket med intensionen att ge RSV en uppfattning om problemet med doktorander och stipendier.

Den uppenbara risken är att detta brev istället skulle få RSV att skattebelägga stipendierna, en situation som ingen vill ha. Doktorandrådsnämnden ska rekommendera SDOK att inte skicka brevet, åtminstone inte i nuvarande form.

En ny tidning för medicinstuderande, Synapsis har utkommit från universitetet. Den delas bara ut till grundnivåstudenter, inte till doktorander, men MDR finns omnämnt.

 

 • Institutionsrepresentanter: Cissi Odlind meddelade att fysiologen bestämt att samtliga kan få 300:-/termin för motion samt 1h/vecka för att utföra detta. På fysiologen går en ganska stor del av doktoranderna på utbildningsbidrag. Vid halvtid ökar lönen ett snäpp för de med tjänst men ej för de med utbildningsbidrag. Beslut har därför tagits om att ge ett s.k. extra lönetillägg till doktorander som går på utbildningsbidrag och har passerat halvtid så att de hamnar på samma nettonivå som de med tjänst. Detta blir billigare för institutionen än att ge dem en tjänst och oftast lönemässigt fördelaktigt för doktoranden med utbildningsbidrag som inte behöver betala tillbaka till CSN så länge han/hon ej har en tjänst.

Maria Sörby meddelade att Ludvig-doktoranderna i allt större utsträckning börjar registrera sig på universitetet nu när de nya reglerna börjat märkas. På Ludvig har doktoranderna ingen inblick i beslutsfattningen, men har bra ekonomisk och vetenskaplig miljö.

Magnus Molin berättade att IMBIM har en sorts handledning för vad som förväntas/krävs av en doktorand. När kommer dito om handledare tro?

ORKI (Johanna Sundin) hade inget särskilt att berätta.

På Medicinska Vetenskaper har samma beslut tagits angående friskvårdspengar som på fysiologen. Undantaget är att pengarna enbart sponsrar kort på Friskhuset, meddelar Juan Lopez.

 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden: möte nästa vecka, inget nytt hittills.
 • Medicinska kommittén: Ett vetenskapscentrum "Clinical research Center" ska upprättas på Akademiska. Dit ska anställas en biostatistiker och en datatekniker. Centret ska troligen också vara en monitorskola för sjuksköterskor som vill bli forskningssköterskor. Man diskuterade fördelningen av de s.k. Forskar-ST som ska delas ut; vilka ska få dem? Doktorander eller Post-Dok? 6 positioner totalt ska delas ut. Förslag att dessa ska delas så jämnt som möjligt, men att fördelningen styrs av antalet ansökningar i vardera kategorin, meddelar Jonas Byström.
 • Forskarutbildningskommittén: ingen representant närvarande.
 • Medicinska Fakultetsrådet: Här diskuterades LäFo’s framtid. Ska utbildningen läggas ned? Tanken när utbildningen startades var att utbilda kliniska forskare, men i stort sett alla som tagit ut sin examen från LäFo har hamnat inom den prekliniska forskningen.
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden: ingen representant närvarande.
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden: Johanna Sundin rapporterade att det fortfarande finns en tråkig attityd hos antagningsansvariga som behandlar ansökningar från kvinnliga kandidater. Attityden "det är väl lika bra att anta dem, annars blir det bråk" är vanlig. Skriften "Anvisning till sakkunniga för tillsättning av professurer", skriven av en grupp sammansatt av representanter från samtliga universitet i landet har utkommit.
 • Stipendienämnden: Maria Sörby ska gå på terminens enda möte i nästa vecka.
 • Styrelsen för PET-centrum: inget att rapportera
 • Styrelsen för Centrum för Folkhälsoforskning: inget att rapportera.
 • Biblioteksrådet: inga representanter närvarande
 • Övriga meddelanden: Högskoleförordningen har kommit ut i ny upplaga. Kapitel 8 handlar om doktorander och forskarutbildning.

7. Eftersom antalet representanter vid mötet inte utgör en majoritet, kan inget beslut antas om ändringar av stadgarna.

8. Handlingsplanen. Arbetsgruppen bestående av Kristina Sandström och Johanna Sundin har inte hunnit göra något åt handlingsplanen ännu, men hoppas kunna göra det i januari.

9. Hemsidan. Hela innehållet på hemsidan ska översättas till engelska så att även våra utländska doktorander kan ta del av innehållet. Jonas Byström och Cecilia Odlind får i uppdrag att översätta texten på sidorna.

10. The PhD guide to dissertation. David har fått ta del av motsvarigheter för institutionen för psykologi, samt för farmaceuterna. Vi har fått löfte om att kunna kopiera de delar av innehållet vi vill använda, under förutsättning att vi anger källan. En arbetsgrupp ska tillsättas och Kristina Sandström valdes till samordnare för denna. Enskilda arbetsuppgifter kommer att utdelas av henne vid nästa möte.

11. Nästa möte är föreslaget till den 25 januari 2000.

12. Övriga frågor. Bara en övrig fråga togs upp: vad ska vi göra åt att det kommer så få representanter till mötena? En trött diskussion följde, men inga konkreta förslag kom upp.

13. Mötet avslutades

Närvarande styrelse och representanter:

David Carlander (ordf.) Medicinska vetenskaper
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Magnus Molin Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Juan Lopez Medicinska vetenskaper
Cecilia Odlind Fysiologi
Maria Sörby Ludviginstitutet

Övriga:

Jonas Byström, Medicinska Vetenskaper

Frånvarande:

Jonas Cederberg (vice ordf.) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr.) Medicinsk cellbiologi
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jakobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

Vid protokollet/datum Ordf./DatumJusteras/datum

Kristina Sandström David Carlander Jonas Byström

 

Kallelse till möte nr 3 1999-12-07, Mandatperiod 99/00

Rudbecklaboratoriet, konferensrummet Marie Curie, bottevåningen, kl 17.30-ca 19.30

Alla doktorander är välkomna! All PhD students are Welcome to the MDR meeting!

Kallade:

Styrelse och representanter:

David Carlander (ordf)

Medicinska vetenskaper

 

Jonas Cederberg (vice ordf)

Medicinsk cellbiologi

 

Cecilia Lindholm (sekr)

Medicinsk cellbiologi

 

Kristina Sandström (kassör)

Medicinska vetenskaper

 

Fredrik Clausen

Neurovetenskap

 

Annica Jacobsson

Medicinsk biokemi och mikrobiologi

 

Margareta Eriksson

Folkhälso och vårdvetenskap

 

Cecilia Odlind

Fysiologi

 

Maria Sörby

Ludwiginstitutet

 

Clara Aarts

Kvinnor och barns hälsa

 

Johanna Sundin

Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

 

Dan-Oscar Antson

Genetik och patologi

 

Juan Lopez

Medicinska vetenskaper

 

Saknar representant

Kirurgiska vetenskaper

Övriga förtroendevalda

   
 

Anne-Jaqueline Relova

Medicinsk cellbiologi

 

Jonas Byström

Medicinska vetenskaper

 

Petra Martinsson

Medicinska vetenskaper

 

Susanna Althini

Neurovetenskap

 

Ina Martensdottir

Neurovetenskap

 

Eva-Lena Stiernström

Folkhälso och vårdvetenskap

Övriga

Anna- Karin Lindblom

Fakultetsamordnare Medicinska fakulteten

 

Jonas Berggren

Ordf Farmaceutiska doktorandrådet FDR

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av mötesprotokoll 990504, 990928 samt från möte 991102
 5. Ekonomiredovisning
 6. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (David Carlander)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Jonas Cederberg, Fredrik Clausen)
 • Doktorandnämnden (Fredrik Clausen, David Carlander)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Anne-Jaqueline Relova, Susanna Althihi)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Johanna Sundin)
 • Stipendienämnden (Maria Sörby)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Johanna Sundin)
 • Styrelsen för Centrum för folkhälsoforskning (Margaretha Eriksson, Eva-Lena Stiernström)
 • Biblioteksrådet vid Medicinska biblioteket, UAS (Petra Martinsson, Anne-Jaqueline Relova)
 • Övriga meddelanden
 1. Info om nya stadgar, 1:a beslut?
 2. Handlingsplan
 3. Hemsida och information
 4. The PhD guide to dissertation, arbete kommer att delas ut…
 5. Nästa möte, förslag
 6. Övriga frågor
 7. Mötets avslutande

Kaffe/The… Välkommna! Det blir lite MDR julmys med glögg och pepparkakor!

David Carlander, ordf och sammankallande 99/00

Skicka en suppleant om du inte kan komma! Sprid kallelsen på din institution. Anmälan till mdr@medfak.uu.se