Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Protokoll för Möte nr 2 1999-11- 02

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-19.15

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Johanna Sundin valdes till justerare

4. Protokollen för 990504 och 990928 kunde inte godkännas eftersom sekreterare Cecilia Lindholm ännu ej har skrivit under

5. Rapporter/Meddelanden från:

 • Ordföranden: inget speciellt att rapportera.
 • Institutionsrepresentanter: det verkar inte ha hänt så mycket av allmänt intresse på institutionsnivå heller.
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden: ekonomiska medel har tilldelats för att kunna beta av den s.k. "puckeln". Samtliga forskarutbildningskurser går i dubbla omgångar denna termin.
 • Medicinska kommittén: Jonas Byström var på det senaste mötet, men var inte närvarande på detta möte, så inget kunde rapporteras. "Universitetets strategi och målsättning" diskuterades. Ska MDR göra som övriga DR och ge svar på förslaget? MDR beslutade att inte göra det, eftersom flera av de inkomna kommentarerna var bra och heltäckande. Vi har inget övrigt att tillägga.
 • Forskarutbildningskommittén: 16 doktorander anmäldes till disputation och 4 nya doktorander antogs. Vad händer med de gamla doktoranderna och möjligheten att få tjänst nu när de nya har rätt att kräva de tjänster som finns? Ett förslag uppkom att skriva ett brev till fakultetsnämnden. Fakultetsnämndens nästa möte är den 17/12, ärenden som ska diskuteras ska vara inkomna till nämnden minst två veckor före nästa möte. Det betyder att brevet måste in i slutet av november!!
 • Doktorandnämnden: inget att rapportera
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden: ingen representant närvarande.
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden: Johanna Sundin rapporterade att det framkommit att impakt-faktorn är mycket viktig för bedömningen av kvaliteten på en avhandling och därmed konkurrenskraften i anställningssammanhang.
 • Stipendienämnden: ingen representant närvarande
 • Styrelsen för PET-centrum: inget att rapportera
 • Styrelsen för Centrum för Folkhälsoforskning: inget att rapportera.
 • Biblioteksrådet: inga representanter närvarande
 • Övriga meddelanden: Fredrik Clausén berättade att man på Neurovetenskap diskuterat om att ge rabatt på gymkort och eventuellt tid för friskvård i förebyggande syfte. GenPat har redan detta och det gäller även stipendiater.

6. Eftersom antalet representanter vid mötet inte utgör en majoritet, kan inget beslut antas om ändringar av stadgarna. DOA föreslår dock att det nya förslaget på stadgar ska e-postas ut till samtliga representanter inför nästa möte. Alla uppmanas att läsa igenom och tycka till om ändringarna. Kan man inte närvara vid nästa möte får man e-poströsta istället. Förslaget antas.

7. Handlingsplanen. Handlingsplanen bör revideras och komma ut på hemsidan, snarast. En arbetsgrupp bestående av Kristina Sandström och Johanna Sundin utses.

8. Hemsidan. Handlingsplanen ska läggas ut. Alla representanter bör presentera sig och beskriva sin uppgift på hemsidan. Vem ska ta på sig ansvaret att uppdatera hemsidan fortlöpande? Förslag att välja en webmaster till MDR. Brev ska gå ut till samtliga doktorander.

9. The PhD guide to dissertation. Farmaceuterna lär ha någon form av sammanställning på doktorandens rättigheter m.m. David ska ta reda på information, namn osv. från farmaceuterna till nästa möte.

10. Forskarkurser. Det har framkommit kritik om att forskarkurserna, framför allt statistikkursen är allt för kliniskt epidemiologiskt inriktade. Under diskussionen som följde framkom dock att det finns en skillnad på de två statistikkurserna i det avseendet, "Introduction into Biostatistics" är eventuellt mer klinisk än den andra kursen i statistik. Man kan således välja det som passar.

11. Nästa möte är föreslaget till den 7 dec. Som omväxling, och för alla oss som ännu inte varit där, föreslår vi att mötet hålls på Rudbeck.

12. Övriga frågor. David vill ha kommentarer vis e-post om MDR:s arbete och vad vi skulle kunna göra.

Ina Martensdottir påminner om ett ämne som tidigare varit uppe till diskussion i MDR; behovet av ett utvärderingssystem för handledare. Krav måste ställas på handledaren, likaväl som på doktoranden. Förslag om att utarbeta en enkät för utvärdering av handledaren, som doktoranden fyller i årligen. Eventuellt skulle pedagogisk meritering kunna utgå från dessa enkäter, vilket skulle vara till gagn för handledaren och ge en sporre till att de sköter sig. KI lär ha ett system för pedagogisk meritering, där extra poäng utgår för goda omdömen i en kursutvärdering, t.ex.

13. Mötet avslutades

Närvarande styrelse och representanter:

David Carlander (ordf.) Medicinska vetenskaper
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Magnus Molin Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Juan Lopez Medicinska vetenskaper
Cecilia Odlind Fysiologi
Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskap

Övriga:

Ina Martensdottir Neurovetenskap

Frånvarande:

Jonas Cederberg (vice ordf.) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr.) Medicinsk cellbiologi
Maria Sörby Ludviginstitutet
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Annica Jakobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

Vid protokollet/datum Justeras/datum Ordf./Datum

Kristina Sandström Johanna Sundin David Carlander

 

AGENDA Möte nr 2 1999-11-02, Mandatperiod 99/00

Medicinska Doktorandrådet
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-ca 19.30

Alla doktorander är välkomna! All PhD students are Welcome to the MDR meeting!

Kallade:

Styrelse och representanter: David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskap
Cecilia Odlind Fysiologi
Maria Sörby Ludwiginstitutet
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Juan Lopez Medicinska vetenskaper
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper
Övriga förtroendevalda
Anne-Jaqueline Relova Medicinsk cellbiologi
Jonas Byström Medicinska vetenskaper
Petra Martinsson Medicinska vetenskaper
Susanna Althini Neurovetenskap
Ina Martensdottir Neurovetenskap
Eva-Lena Stiernström Folkhälso och vårdvetenskap
Övriga Anna- Karin Lindblom Fakultetsamordnare Medicinska fakulteten
Jonas Berggren Ordf Farmaceutiska doktorandrådet FDR

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av mötesprotokoll 990504 samt 990928
 5. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (David Carlander)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Jonas Cederberg, Fredrik Clausen)
 • Doktorandnämnden (Fredrik Clausen, David Carlander)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Anne-Jaqueline Relova, Susanna Althihi)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Johanna Sundin)
 • Stipendienämnden (Maria Sörby)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Johanna Sundin)
 • Styrelsen för Centrum för folkhälsoforskning (Margaretha Eriksson, Eva-Lena Stiernström)
 • Biblioteksrådet vid Medicinska biblioteket, UAS (Petra Martinsson, Anne-Jaqueline Relova)
 • Övriga meddelanden
 1. Info om nya stadgar, 1:a beslut?
 2. Handlingsplan
 3. Hemsida och information
 4. The PhD guide to dissertation
 5. Forskarkurser
 6. Nästa möte (förslag: 7 december (tisdag) med julmys…)
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutande

  Kaffe/The....

  Välkommna!

  David Carlander ordförande och sammankallande

  Skicka en suppleant om du inte kan komma! Sprid kallelsen på din institution.