Medicinska Doktorandrådet
Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Protokoll för Möte nr 1, 1999-09-28 mandatperiod 99/00
Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-19.00

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. DOA valdes till justerare

4. Föregående mötesprotokoll kunde inte godkännas på detta möte.

5. Britt Skogseid:

- Britt Skogseid är ny studierektor på medicinska fakulteten och sitter i forskarutbildningskomitten. Hon berättade lite om de nya reglerna för årsrapportering och halvtidskontroll. Vi diskuterade även hur detta kan få till följd att äldre doktorander, antagna före de nya reglerna trädde ikraft, kan hamna i kläm och aldrig få någon doktorandtjänst.

- Vi hade också en diskussion om kriterierna för antagning till forskarutbildningen. Om det finns flera sökanden till forskarutbildning än platser på en institution, vad ska man då välja utifrån för kriterier.

6. Rapporter:

Ordföranden:
- Det har kommit en skrift från högskoleverket där Sveriges doktorander ställde frågor som högskoleverket svarade på. Där togs bla stipendier upp. Enl HSV är stipendier OK under en kortare tid, men man ska sträva efter att öka de sociala förmånerna på andra sätt, tex med försäkring från institutionen.

- Det kan inte heller krävas av en att man ska undervisa om det inte står i antagningshandlingarna.

Fakultetsnämden:
- BMC etapp II ska byggas klart.
- Nya forskarutbildningskurser ska starta, och de gamla går dubbelt för att beta av kön.

Medicinska komitten:
- Ett kliniskt forskningscentrum ska byggas på sjukhusområdet och ska bla ge statistisk hjälp åt de som behöver.
- Ev. ska Akademiska sjukhuset minska i storlek, och KI ska istället bli huvudsjukhus.

Forskarutbildningskomitten:
- En informationsblankett om doktorandstudier håller på att arbetas fram tillsammans med farm. fak.

Doktorandnämnden:
- Man ska ha rätt till förlängd doktorandtid om man är engagerad i kommittéer och nämnder som fakultets-representant.

7. Stadgar
En kommitté tillsattes som ska titta igenom stadgarna och ge förslag till förändringar. Komitten består av David C, Kristina S och DOA.

8. Nytt möte?

9. Övrigt
- Cecilia Odlind godkändes som repr. från fysiologen.
- Eva-Lena Stjärnström godkändes som supl. i styrelsen för Centrum för folkhälsoforskning.

10. Mötet avslutades.

Närvarande styrelse och representanter:

David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskap
Magnus Molin Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Cecilia Odlind Fysiologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi

Övriga närvarande:
Anders Kallin Ludviginstitutet
Ina Martinsdottir Neurovetenskap
Jonas Byström Medicinska vetenskaper
Britt Skogseid Studierektor

Frånvarande:
Maria Sörby Ludviginstitutet
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi
Richard Sindelar Kvinnor och barns hälsa
Juan Lopez Medicinska vetenskaper
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

 

Signerat av
Cecilia Lindholm David Carlander Dan-Oscar Antson
Sekreterare Ordförande Justerare

 

AGENDA Möte nr 1 1999-09-28, Mandatperiod 99/00

Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19.30

Alla doktorander är välkomna! All PhD students are Welcome to the MDR meeting!

Kallade:

Styrelse och representanter: David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskap
Cecilia Odlind Fysiologi
Maria Sörby Ludwiginstitutet
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Juan Lopez Medicinska vetenskaper
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper
Övriga förtroendevalda
Anne-Jaqueline Relova Medicinsk cellbiologi
Jonas Byström Medicinska vetenskaper
Petra Martinsson Medicinska vetenskaper
Susanna Althini Neurovetenskap
Ina Martensdottir Neurovetenskap
Eva-Lena Stiernström Folkhälso och vårdvetenskap
Övriga Lars Hillered Studierektor för forskarutbildningen
Anna- Karin Lindblom Fakultetsamordnare Medicinska fakulteten
Jonas Berggren Ordf Farmaceutiska doktorandrådet FDR

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av mötesprotokoll 990504 samt årsmötesprotokoll (990601)
 5. Lars Hillered, studierektor för forskarutbildningen
 6. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (David Carlander)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Jonas Cederberg, Fredrik Clausen)
 • Doktorandnämnden (Fredrik Clausen, David Carlander)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Anne-Jaqueline Relova, Susanna Althihi)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Johanna Sundin)
 • Stipendienämnden (Maria Sörby)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Johanna Sundin)
 • Styrelsen för Centrum för folkhälsoforskning (Margaretha Eriksson, Eva-Lena Stiernström)
 • Biblioteksrådet vid Medicinska biblioteket, UAS (Petra Martinsson, Anne-Jaqueline Relova)
 • Övriga meddelanden
 1. Diskussion om nya stadgar
 2. Nästa möte
 3. Övriga frågor
 4. Mötets avslutande

Kaffe/The… Välkommna!

David Carlander ordf och sammankallande 99/00

ps: Skicka gärna ett mail att du kommer

mdr@medfak.uu.se