Protokoll för Årsmöte i Medicinska Doktorandrådet, MDR

vid Medicinska Fakulteten, Uppsala universitet

Tisdagen den 23 maj, 2000

Plats: Jan Waldenströmsalen, Rudbecklaboratoriet

Tidpunkt Klockan 17.00 - ca 18

§1 Mötets öppnande

David Carlander, ordförande i MDR och sammankallande till mötet, hälsade de närvarande doktoranderna välkomna och öppnade mötet.

§2 Val av mötesordförande

David Carlander valdes till mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

Kristina Sandström valdes till mötesekreterare

§4 Val av två justeringspersoner

Petra Martinsson och Dan-Oscar Antson valdes till justerare

§5 Godkännande av dagordning

Med tillägg till § 13 om val till jämställdhetskomitten vid medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet godkändes dagordningen

§6 Godkännande av kallelseförfarande

Kallelsen hade anslagits den 2 maj och mötet godkände kallelseförfarandet.

§7 Presentation av MDR, verksamhetsberättelse

David Carlander presenterade kort MDR och gick igenom verksamhetsberättelsen.

§8 Ekonomisk rapport och revisorsberättelse

Kassör Kristina Sandström redogjorde för ekonomin och revisor Cecilia Odling presenterade en ren revisorsberättelse.

§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen

§10 Val av ny styrelse, dvs ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör

Till ny ordförande valdes Kristina Sandström

Till ny vice ordförande valdes Fredrik Clausén

Fyllnadsval kommer att ske till sekreterare och kassörsposterna

 

§11 Val av två revisorer

Till revisor valdes David Carlander

Mötet ansåg att en revisor var tillräckligt.

 

§12 Nomineringar av representanter från institutionerna och Ludwig institutet

Följande personer blev institutionsrepresentanter

Folkhälso och vårdvetenskap

Fyllnadsval

Fysiologi

Johanna Henriksnäs

Genetik och patologi

Veronica Magnusson

Kirurgiska vetenskaper

Fyllnadsval

Kvinnor och barns hälsa

Aini Skirgård

Ludwiginstitutet

Anders Kallin

Medicinska vetenskaper

Petra Martinsson

Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Magnus Molin

Medicinsk cellbiologi

Linda Tillmar

Neurovetenskap

Fredrik Clausen (vice ordförande i MDR)

Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Erika Bohl

 

§13 Val av representanter till nämnder och råd

Följande personer valdes

Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden

Kristina Sandström, Ordinarie

David Carlander, Suppleant

Medicinska kommittén

Jonas Byström, Ordinarie

Dan-Oscar Antson, Suppleant

Universitetets Stipendienämnd

Anders Kallin

Universitetes biblioteksnämnd

Fyllnandsval

Rekryteringsgruppen för prekliniska anställningar

Jonas Cederberg, Ordinarie

Fyllnadsval, Suppleant

Rekryteringsgruppen för kliniska anställningar

Petra Martinsson Ordinarie

Fredrik Clausén Suppleant

Forskarutbilningskommittén

 

Fredrik Clausén, Ordinarie

Petra Martinsson, Suppleant

Doktorandnämnden vid Uppsala Studentkår

Fyllnadsval, Ordinarie

Kristina Sandström, Suppleant

Styrelsen för PET-centrum

 

Ina Marteinsdottir, Ordinarie

Mark Lubberink, Suppleant

Jämställdhetskommittén vid MedFarm

Ina Marteinsdottir

Biblioteksrådet vid Medicinska biblioteket UAS

Fyllnandsval

Biblioteksrådet vid BMC biblioteket

Johanna Henriksnäs

Vårdbiblioteket

Fyllnandsval

§14 Kort om MDR i framtiden, förslag

Den 13 oktober har vi satt som datum för en doktorandfest!

 

§15 Information om doktorandpub den 6 juni tillsammans med FDR

David Carlander informerade om den kommande puben med föredrag av Göran Ando, forskningschef på Pharmacia.

§16 Årsmötets avslutande

David Carlander tackade de närvarande doktoranderna och avslutade mötet

 

Kristina Sandström  
Vid protokollet 

Dan-Oscar Antson
Justerare

Petra Martinsson
Justerare 

David Carlander
Mötesordförande


Alla Doktorander vid Medicinska fakulteten är varmt välkomna till årsmötet!

Kallelse till Årsmöte i Medicinska Doktorandrådet, MDR

vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Tisdagen den 23 maj, 2000
Plats Jan Waldenströmsalen, Rudbecklaboratoriet
Tidpunkt Klockan 17.00 - ca 18

Dagordning

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av två justeringspersoner
§5 Godkännande av dagordning
§6 Godkännande av kallelseförfarande
§7 Presentation av MDR, verksamhetsberättelse och kandidater
§8 Ekonomisk rapport och revisorsberättelse
§9 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Val av ny styrelse, dvs ordförande, viceordförande, sekreterare och kassör
§11 Val av två revisorer
§12 Nomineringar av representanter från institutionerna och Ludwig institutet
§13 Val av representanter till följande nämnder och råd:

Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, ordföranden i MDR + 1 suppleant
Medicinska kommittén, vice ordförande i MDR + 1 suppleant
Universitetets Stipendienämnd, 1 suppleant
Universitetets Biblioteksnämnd, 1 suppleant
Biblioteksrådet vid Medicinska biblioteket UAS, 1 ordinarie + 1 suppleant (klinisk inriktning)
Biblioteksrådet vid BMC biblioteket, 1 suppleant
Vårdbiblioteket, 1 ordinarie + 1 suppleant ( båda från berörda institutioner)
Rekryteringsgruppen för prekliniska anställningar, 1 ordinarie + 1 suppleant
Rekryteringsgruppen för kliniska anställningar, 1 ordinarie + 1 suppleant
Forskarutbilningskommittén, 1 ordinarie + 1 suppleant
Doktorandnämnden 1 ordinarie + 1 suppleant (ordföranden i MDR)
Styrelsen för PET-centrum, 1 ordinarie + 1 suppleant


§14 Kort om MDR i framtiden, förslag
§15 Information om doktorandpub den 6 juni tillsammans med FDR
§16 Årsmötets avslutande

 

Kallande till årsmötet är sittande ordförande David Carlander,
Inst för Medicinska vetenskaper, klinisk kemi, 66 42 66
E-post mdr@medfak.uu.se

MDR kommer att bjuda på lättare förtäring, godis och dryck!

Anmäl helst att du kommer via epost mdr@medfak.uu.se