Medicinska Doktorandrådet
Protokoll för Möte nr 5, 2000-02-29- 07
Plats: Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-19.15

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Till justerare valdes Johanna Höglund. Sekreterare Cecilia Lindholm var frånvarande, så kassör Kristina Sandström valdes till mötets sekreterare.

4. Eva Klaar-Geijstedt från kansliet för MedFarmFak närvarade vid dagens möte och berättade om vad hennes uppgifter på kansliet är. Mestadels handlägger hon antagningsärenden och har hand om ansökningar till universitetsstipendier, men de flesta ärenden som rör forskarutbildningen passerar hennes bord. Efter presentationen följde en frågestund. Bl.a. diskuterades halvtidskontrollen registrering, handledarkontroll och handledarbyte.

5. Arne Andersson i forskarutbildningskommittén (FUK) har svarat på ett brev från MDR angående doktorandsituationen. Han säger bl.a. att antagningen av doktorander har minskat efter inträdandet av de nya reglerna för försörjning av doktorander, men antagningen har även minskat generellt de senaste åren. Hur lång en "prövotid" (när doktoranden inte är antagen) är kan inte FUK kontrollera, därför behövs klarare riktlinjer för antagning av doktorander. Vad gäller de doktorander som antagits före den 1 jan. –98, kan Arne Andersson bara beklaga att det synes att doktoranderna "måste leva vidare under rådande omständigheter". Arne Andrersson ska inbjudas att delta vid nästa MDR möte.

Senaste FUK-mötet diskuterade även huruvida anställningar som doktorand bör utlysas nationellt, eller inte. Rektor har meddelat att dylika tjänster BÖR utlysas, vilket FUK valt att tolka som en rekommendation, inte ett krav. Doktorandtjänster utlyses på flera andra universitet i landet.

6. Kassör Kristina Sandström pratade om ekonomin och kunde meddela att ekonomin fortfarande är mycket god.

7. Rapporter/Meddelanden från:

Ordföranden rapporterar från konsistoriet: Man har beslutat om en utbyggnad av Carolina Rediviva. Vidare nämndes ett arbetsprojekt kallat BASTU (bantning avsedd strategisk tillväxt för Uppsala Universitet) där man diskuterar olika former att specialisera forskningen i Uppsala.

Personalansvarsnämnden efterlyser en studeranderepresentant, då det tidigare inte funnits någon doktorand representerad. Nyligen dök det upp ett ärende som befattade en icke-anställd doktorand. Denne antälldes snabbt för att ärendet skulle kunna handläggas i personalansvarsnämnden.

Samverkansgruppen har beslutat att ge ersättning för aktiva engagemang i form av tid till forskarutbildningen. En ansvarsfylld plats (t.ex. ordförandeposten i MDR) kan ge en dispens i form av 20% mer tid till forskarutbildningen.

Institutionsrepresentanter: Ina Martensdottir (Neurovetenskap) meddelade att många på neurovetenskap efterlyser en handledarutvärdering där doktoranden kan utvärdera sin handledare och få ett diskusionsmaterial till förbättring eller byte av handledare. Man hyser oro från doktrandhåll vad gäller rykten om att bolagiser PET-centrum. Vad händer då med forskningsanslagen? En enhet som går med vinst får minskade fakultetsanslag, oavsett om vinsten används till forskningsfinansiering, eller inte.

Jonas Cederberg (Med. Cellbiologi) kunde inte meddela något nytt från sin institution. Fredrik Clausén (Neurovetenskap) meddelade att de kliniska enheterna inom storinstitutionen ska tilldelas forskningspengar från de pre-kliniska enheterna, för att jämna ut obalansen i anslagsstorlek.

Magnus Molin (IMBIM) hade inget nytt att meddela.

Cecilia Odlind (Fysiologi) berättade att undervisningsplikten diskuterats på institutionen. Hur mycket kan begäras? I dagsläget varierar insatserna högst väsentligt, trots samma ekonomiska ersättning. Ska man kunna välja om man vill undervisa? Vad ska man i så fall göra annars? Tentamen i fysiologi har varit på tapeten.

Johanna Höglund (ORKI) meddelar att på ORKI anser man att subventionering av fysisk aktivitet är löjligt, trots att de flesta andra instituionerna subventionerar olika former av friskvård.

DOA (GenPat) meddelar att Rudbeck-laboratoriet ska profilera sig genom att starta en egen seminarieserie. På tal om assistenttjänster med undervisningsplikt meddelas att det även på GenPat pågår en debatt om vad som kallas undervisning och hur mycket som ska tänkas ingå. Alla grundutbildningspengar går i dagsläget åt till att betala utbildningsbidrag och assistenttjänst till doktoranderna.

Jonas Byström (MedVet) meddelade inget nytt från sin institution.

Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden: Inget nytt, Per Löwdins enkät har diskuterats lite.

Medicinska kommittén: Inget att rapportera.

Forskarutbildningskommittén: inget nytt

Medicinska Fakultetsrådet: intet nytt

Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden: ingen representant närvarande.

Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden: Inget nytt möte sen senaste rapporten.

Stipendienämnden: ingen representant närvarande

Styrelsen för PET-centrum: se Inas rapport ovan.

Styrelsen för Centrum för Folkhälsoforskning: ingen representant närvarande.

Biblioteksrådet: inga representanter närvarande

Övriga meddelanden: Skattemyndigheten i Uppsala har skickat ärendet om stipendier vidare till Riksskatteverket som ska göra en utredning. LäFo är borta. Alla pengar som satsats på utbildningen ska tilldelas läkarutbildningen i stort för att användas till att stimulera läkarstuderande att forska.

8. De nya stadgarna antas med ett rungande JA!

9. En valberedning ska tillsättas inför årsmötet i maj. Fyra personer utses; Dan-Oskar Antson, Fredrik Clausén, David Carlander och Johanna Höglund. Fredrik Clausén utses till valberedningens ordförande och sammankallande.

10. The PhD guide to dissertation. Det material som hittills färdigställts lämnas in till ansvarig Kristina Sandström för redigering och koordination till nästa möte.

11. Doktorandpub. FDR-ordförande Jonas Berggren och David ska skicka ett brev till chef på Pharmacia-Upjohn. Han har blivit ombedd att föreläsa om framtidsvisioner för läkemedelsindustrin.

12. MDR behöver en enkät-ansvarig för samarbetet med Jonas Ludvigsson i Örebro. För spridning av enkäten till samtliga doktorander kommer vi att behöva hjälp av kansliet.

13. Handledarvärdering. Det har inkommit en handledarvärdering från Chalmers för påseende. Den fylls i av handledare och doktorand separat. Resultaten jämför sedan tillsammans med tredje part (prefekt eller dylikt). MDR tycker att det vore bra om en handledarvärdering kan etableras, men det beslutet ska nog komma från högre ort, institutionsstyrelsen, eller till och med fakulteten för att det ska få tillräcklig tyngd. Ina får i uppdrag att överföra enkäten, som hittills bara finns i pappersformat, till en Word/Excel-fil samt att tillrätta lägga den för användning inom MedFak.

14. Doktorandfest? För att öka intresset för MDR och skapa lite gemenskap mellan doktoranderna på MedFak kanske en doktorandfest skulle kunna ordnas. Vilken typ av fest? Efter en stunds diskussion beslutas att det ska vara en ganska påkostad fest med middag, för att skapa ett attraktivt koncept som doktoranderna prioriterar att gå på. Cissi Odlind och Magnus Molin utses till festansvariga.

15. Kommande möten fastställs till 28/3, 26/4 och årsmöte 23/5

16. Mötet avslutades

Vid protokollet/ 

Kristina Sandström 

Ordf./David Carlander

Justeras/

Johanna Höglund

 

Närvarande styrelse och representanter:

David Carlander (ordf.) Medicinska vetenskaper

Jonas Cederberg (vice ordf.) Medicinsk cellbiologi

Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper

Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Magnus Molin Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Fredrik Clausen Neurovetenskap

Cecilia Odlind (revisor) Fysiologi

Maria Sörby Ludviginstitutet

Övriga:

Jonas Byström Medicinska Vetenskaper

Ina Martensdottir Neurovetenskap

 

Frånvarande:

Cecilia Lindholm (sekr.) Medicinsk cellbiologi

Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa

Dan-Oscar Antson Genetik och patologi

Juan Lopez Medicinska vetenskaper

Annica Jakobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskap

Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

 


Medicinska Doktorandrådet
Kallelse till möte nr 5, tisdagen 2000-02-29, Mandatperiod 99/00
Plats: Biblioteket, Klinisk kemi, ing 35 3tr, Sjukhuset, kl 17.30-19.30?

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Möte med Eva Klaar-Geijstedt från kansliet för medfarmfak. Diskussion och frågestund
 5. Senaste mötesprotokollet 2000-02-21, möte nr 4
 6. Ekonomi
 7. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (David Carlander)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Jonas Cederberg, Fredrik Clausen)
 • Doktorandnämnden (Fredrik Clausen, David Carlander)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Anne-Jacqueline Relova, Susanna Althihi)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Johanna Höglund)
 • Stipendienämnden (Maria Sörby)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Johanna Sundin)
 • Styrelsen för Centrum för folkhälsoforskning (Margaretha Eriksson, Eva-Lena Stiernström)
 • Övriga meddelanden
 1. Nya stadgar, 2:a beslutet (hoppas verkligen vi är beslutsmässiga!)
 2. Utseende av valberedning
 3. The PhD guide to dissertation.
 4. Doktorandpub med FDR samt föreläsare
 5. Doktorandöversikt från Örebro, utseende av enkätansvarig
 6. Handledarutvärdering
 7. Fest??? Diskussionen är fri!
 8. Nästa möte, förslag: tisdagen 28:e mars (möte 6), onsdagen 26:e april (möte 7), Årsmöte tisdagen 23:e maj
 9. Övriga frågor
 10. Mötets avslutande

Kaffe/The… Välkommna!

David Carlander, ordf och sammankallande 99/00

Skicka en suppleant om du inte kan komma! Sprid kallelsen på din institution. Anmälan till mdr@medfak.uu.se

Kallade:

Styrelse och representanter:

David Carlander (ordf)

Medicinska vetenskaper

 

Jonas Cederberg (vice ordf)

Medicinsk cellbiologi

 

Cecilia Lindholm (sekr)

Medicinsk cellbiologi

 

Kristina Sandström (kassör)

Medicinska vetenskaper

 

Fredrik Clausen

Neurovetenskap

 

Annica Jacobsson

Medicinsk biokemi och mikrobiologi

 

Margareta Eriksson

Folkhälso och vårdvetenskap

 

Cecilia Odlind

Fysiologi

 

Maria Sörby

Ludwiginstitutet

 

Clara Aarts

Kvinnor och barns hälsa

 

Johanna Höglund

Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

 

Dan-Oscar Antson

Genetik och patologi

 

Juan Lopez

Medicinska vetenskaper

 

Saknar representant

Kirurgiska vetenskaper

Övriga förtroendevalda

   
 

Anne-Jaqueline Relova

Medicinsk cellbiologi

 

Jonas Byström

Medicinska vetenskaper

 

Petra Martinsson

Medicinska vetenskaper

 

Susanna Althini

Neurovetenskap

 

Ina Martensdottir

Neurovetenskap

 

Eva-Lena Stiernström

Folkhälso och vårdvetenskap

Övriga

Anna- Karin Lindblom

Fakultetsamordnare Medicinska fakulteten

 

Jonas Berggren

Ordf Farmaceutiska doktorandrådet FDR