Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Protokoll för Möte nr 4, 2000-01-25, mandatperiod 99/00

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.30-19.30

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Fredrik Clausen valdes till justerare

4. Mötesprotokollet 990504 samt protokoll för möte 1,2 och 3 godkändes.

5. Ekonomiredovisning

Vi diskuterade om vi ska kunna dela ut arvoden för utförande av vissa uppgifter. Det beslutade att arvoden kan komma att delas ut om frågan reses innan utdelning av arbete sker.

6. Rapporter:

Ordföranden:

Ett brev har skickats till Forskarutbildningskommittén angående doktorandtjänster för doktorander antagna före april-98.

På institutionen för Genetik och Patologi har berörda doktorander varit tvungna att ange när de beräknas ha ett år kvar till disputation, och ska då få tjänst i ett år, men absolut inte längre.

Forskarutbildningskommittén:

- Eventuellt ska LÄFO tas bort eftersom endast 1/4 av dessa studenter har fortsatt som doktorander.

- Det är svårt att locka läkare och farmaceuter till forskarutbildningen, vad kan man vidta för åtgärder?

Övriga meddelanden

- Medicinska biblioteket ska ha en representant från MDR.

- Eventuellt ska BMC biblioteket ha förlängda öppettider för att studenterna ska kunna utnyttja läsplatserna bättre. Vi diskuterade olika förslag till tider, men en helgdag, tex söndag, tyckte vi alla skulle vara en bra ide, och även att förlänga öppettiden till kl. 21 på vardagar.

7. Stadgar

Mötet beslutade om att de nya stadgarna kunde antas. Ännu ett möte och beslut måste till innan de kan godkännas slutligt.

8. Mötet valde Kristina Sandström som representant till Jämställdhetskommitten vid Medicinska och Farmaceutiska fakulteten. Uppmaningen att välja en representant kom från Aina Ahl på kansliet via Casper Wahlund på US.

9. Mötet fastslog ny handlingsplan.

10. Hemsidan blir bättre och bättre...

11. Doktorandens guide till disputation.

- Kristina S. lade fram ett förslag på kapitel-indelning, och vi delade upp kapitlen emellan oss i MDR. Vi bestämde att var och en ska inkomma med sin del av arbetet till Kristina via e-post innan nästa möte. Då är förhoppningen att vi ska ha en någorlunda färdig "råversion" av doktorandhandboken.

12. David C ska ta vidare kontakt med Örebro. MDR är generellt positiv till att genomföre en enkät men vill ha mer information. Ordföranden återkommer vid nästa möte

13. Nästa möte bestämdes till Tisdagen den 29 februari.

14. Inga övriga frågor

15. Mötet avslutades

David Carlander  Cecilia Lindholm  Fredrik Clausén
Odförande           Sekreterare             Justerare

Närvarande styrelse och representanter:
David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Cecilia Odlind Fysiologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Anders Kallin Ludviginstitutet
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Övriga närvarande:
Jonas Byström Medicinska vetenskaper
Petra Martinsson Medicinska Vetenskaper

Frånvarande:
Magnus Molin Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Maria Sörby Ludviginstitutet
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi
Richard Sindelar Kvinnor och barns hälsa
Juan Lopez Medicinska vetenskaper
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

 

Medicinska Doktorandrådet

Kallelse till möte nr 4, tisdagen 2000-01-25, Mandatperiod 99/00
Plats: Biblioteket, Klinisk kemi, ing 35 3tr, Sjukhuset,  kl 17.30-19.30?

Alla doktorander är välkomna! All PhD students are Welcome to the MDR meeting!

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av mötesprotokoll 990504, 990928 samt från möte nr 2 och 3
 5. Ekonomiredovisning samt fråga om arvoden.
 6. Rapporter/meddelande från
 • Ordföranden
 • Institutionsrepresentanter
 • Medicinska och Farmaceutiska Fakultetsnämnden (David Carlander)
 • Medicinska kommitten (Jonas Byström, Dan-Oscar Antson)
 • Forskarutbildningskommitten vid medicinska och farmaceutiska fakulteten (Jonas Cederberg, Fredrik Clausen)
 • Doktorandnämnden (Fredrik Clausen, David Carlander)
 • Rekryteringsgruppen för Prekliniska anställningsärenden (Anne-Jaqueline Relova, Susanna Althihi)
 • Rekryteringsgruppen för Kliniska anställningsärenden (Johanna Höglund)
 • Stipendienämnden (Maria Sörby)
 • Styrelsen för PET-centrum (Ina Marteinsdottir, Johanna Sundin)
 • Styrelsen för Centrum för folkhälsoforskning (Margaretha Eriksson, Eva-Lena Stiernström)
 • Övriga meddelanden
7. Info om nya stadgar, 1:a beslut? (hoppas verkligen vi är beslutsmässiga!)
8. Val av representant till jämställdhetskommitten MedFarmfak.
9. Handlingsplan
10. Hemsida och information
11. The PhD guide to dissertation.
12. Doktorandöversikt från Örebro
13. Nästa möte, förslag: tisdag 22 feb
14. Övriga frågor
15. Mötets avslutande

Kaffe/The… Välkommna!

David Carlander, ordf och sammankallande 99/00

Skicka en suppleant om du inte kan komma! Sprid kallelsen på din institution. Anmälan till mdr@medfak.uu.se

Kallade:

Styrelse och representanter:

David Carlander (ordf)

Medicinska vetenskaper

 

Jonas Cederberg (vice ordf)

Medicinsk cellbiologi

 

Cecilia Lindholm (sekr)

Medicinsk cellbiologi

 

Kristina Sandström (kassör)

Medicinska vetenskaper

 

Fredrik Clausen

Neurovetenskap

 

Annica Jacobsson

Medicinsk biokemi och mikrobiologi

 

Margareta Eriksson

Folkhälso och vårdvetenskap

 

Cecilia Odlind

Fysiologi

 

Maria Sörby

Ludwiginstitutet

 

Clara Aarts

Kvinnor och barns hälsa

 

Johanna Höglund

Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

 

Dan-Oscar Antson

Genetik och patologi

 

Juan Lopez

Medicinska vetenskaper

 

Saknar representant

Kirurgiska vetenskaper

Övriga förtroendevalda

   
 

Anne-Jaqueline Relova

Medicinsk cellbiologi

 

Jonas Byström

Medicinska vetenskaper

 

Petra Martinsson

Medicinska vetenskaper

 

Susanna Althini

Neurovetenskap

 

Ina Martensdottir

Neurovetenskap

 

Eva-Lena Stiernström

Folkhälso och vårdvetenskap

Övriga

Anna- Karin Lindblom

Fakultetsamordnare Medicinska fakulteten

 

Jonas Berggren

Ordf Farmaceutiska doktorandrådet FDR