Medicinska Doktorandrådet

Verksamhetsberättelse för MDR mellan 981217 och 990630

Inledning och kort historik

MDR hade sitt konstituerande möte den 25 september 1996. MDR hette då Medicinska doktorandföreningen, men bytte namn till Medicinska Doktorandrådet den 29 januari 1998 för att harmonisera med de övriga fakulteternas doktorandråd. Som första ordförande satt Johan Rosengren. På årsmötet den 12:e mars 1997 valdes Josephine Hjoberg till ordförande. Efter nästan två år, den 17 december 1998 valdes David Carlander till ny ordförande. MDR har under sin snart treåriga levnadstid arbetat med frågor som rör de forskarstuderande på medicinska fakulteten. Efter årsmötet 1998, som var det första efter bildandet av de tio "storinstitutionerna", är målet att MDR skall representeras av en doktorand från varje institution. Under vt 1999 har två institutioner saknat representanter.

Vad har MDR gjort under perioden 981217-990630

MDR skaffade under julen 1998 en e-post adress, mdr@medfak.uu.se för att göra det enklare att komma i kontakt med MDR. E-post adressen är tänkt att följa med ordföranden för att få en kontinuitet. En insamling av e-postadresser till forskarstuderande vid medicinska fakulteten gjordes och listan består nu av ca 386 adresser. E-post listan är en mycket viktig del för att kunna sprida information tillbaka till de forskarstuderande som MDR arbetar för. Att hålla e-post listan uppdaterad och korrekt är en viktig del av arbetet inom MDR.

Vidare skaffade MDR en hemsida, www.medfak.uu.se/mdr. Hemsidan lanserades under mars månad men hade lite igångkörningsproblem. Hemsidan är till största delen gjord av David Carlander, som även är ansvarig för sidans innehåll. Många kloka kommentarer till hemsidan framfördes av Erik Höglund. Ett tack riktas även till Klas Berlin, fakultetens IT samordnare. Hemsidan är under "konstant" uppbyggnad och uppdateras med aktuella kallelser, protokoll m.m.

Under våren kontaktades MDR av en journalist på UNT (Uppsala Nya Tidning) som ville skriva en artikel om stipendiaternas situation vid medicinska fakulteten. David Carlander gjorde en förfrågan via e-post till doktoranderna på e-postlistan och samlade in svaren (anonymt) och träffade journalisten. Artikeln presenterades 990303 i UNT.

MDR har under perioden hållit fyra protokollförda möten. Samtliga i biblioteket, på klinisk kemi, Akademiska sjukhuset. De offentliga protokollen finns utlagda på www.medfak.uu.se/mdr.

Vi har med valet av en kassör för första gången möjliggjort att öppna ett konto för att kunna ansöka om pengar för vår verksamhet. Kontot öppnades i SEB och ett verksamhetsbidrag om 3000:- erhölls efter ansökan från Uppsala Studentkår.

David Carlander informerade om MDR på introduktionskursen för forskarstudier. Avsikten är att denna information skall ges på varje introduktionskurs.

Kontakt har tagits med övriga studeradeorganistioner inom medicinska fakulteten och inom farmaceutiska fakulteten inför den nya indelningen av Uppsala Universitet i tre vetenskapsområden. Samarbetet studenterna emellan måste öka för att värna om våra gemensam intressen. Ett gemensamt råd för forskarstuderande och grundutbildnings-studerande som ska träffas inför fakultetnämndens möten diskuteras. Avsikten är att MDRs representant i fakultetsnämnden träffar de övriga studentrepresentanterna i fakultetsnämnden och andra studerandeorganisationer i förberedande möten och där diskuterar igenom frågor som kommer upp på fakultetnämndens möte. I detta råd kommer t ex information om vad som händer inom respektive studerandeorganisation inom vetenskapsområdet att kunna diskuteras för att dra nytta av de andras erfarenheter. Ett konstituerande möte avhölls i maj månad. Namnet är Fakultetsrådet. Fakultetssamordnaren för alla studerande på medicinska fakulteten, som är halvtidsarvoderad av Uppsala Studentkår är sammankallande till Fakultetsrådet. Under nästa mandatperiod (99/00)så är med stud Anna-Karin Lindblom fakultetsamordnaren.

Ett brev har skickats till samtliga 10 prefekter och till Ludwig institutets chef där MDR påtalar vikten av att forskarstuderanderepresentanten i institutionsstyrelsen antingen är institutionens representant i MDR eller att det åläggs den valda representanten att hålla god kontakt med institutionens MDR representant.

Ledamöter

Under perioden 981217-990630 har följande personer varit verksamma ledamöter i MDR:

David Carlander (ordförande)

Ordinarie i fakultetsnämnden

Suppleant i doktorandnämnden Medicinska vetenskaper

Jonas Cederberg (vice ordförande)

Ordinarie i forskningskommittén Medicinsk cellbiologi

Cecilia Lindholm (sekreterare) Medicinsk cellbiologi

Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper

INSTITUTIONSREPRESENTANTER

Fredrik Clausén

Ordinarie i forskningskommittén

Ordinarie i doktorandnämnden

Neurovetenskap

Annica Jacobsson

Ordinarie i fakultetsnämnden

Medicinsk biokemi och mikrobiologi

Sandra Hellgren

Suppleant i forskningskommittén

Fysiologi

Maria Sörby

Suppleant i stipendienämnden

Ludwig institutet

Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa

Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Dan-Oscar Antson

Suppleant i fakultetsnämnden

Genetik och patologi

Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper

Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi

Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap

Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

Övriga förtroende poster

Jonas Byström

Suppleant i Forskningskommittén

Medicinska Vetenskaper, klinisk kemi

Johanna Westerlund

Suppleant i Doktorandnämnden Medicinsk cellbiologi

Avslutning

Jag hoppas att MDR kommer att utvecklas och växa in i sina uppgifter och finna en plats som de forskarstuderandes forum inom medicinska fakulteten och universitetet. Jag vill tacka alla representanter i MDR och alla ledamöter som suttit i de olika utskotten under den gångna perioden för ett väl genomfört arbete. Slutligen önskar jag nästa mandatperiods representanter Lycka Till!

Vid pennan för Medicinska Doktorandrådets verksamhetsberättelse

David Carlander

Ordförande i MDR under perioden 981217-990630.