Protokollet Kallelsen
Medicinska Doktorandrådet

Vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Protokoll för Årsmöte 1999-06-01

Plats, Auletten, ing 70, UAS
Närvarande styrelse och representanter:

David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Maria Sörby Ludviginstitutet
Sandra Hellgren Fysiologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper 

Övriga närvarande:
Anders Kallin Ludviginstitutet
Susanne Kindberg IMBIM
Elisabeth Falk IMBIM
Henrik Bengtsson Neurovetenskap
Cecilia Odlind Fysiologi
Margareta Eriksson Folkhälso och vårdvetenskaper
Jacqueline Relova Medicinsk Cellbiologi
Jonas Byström Medicinska vetenskaper
Juan Lopez Medicinska vetenskaper
Kristian Pietras Ludviginstitutet
Petra Martinsson Medicinska vetenskaper 

§1. Mötet öppnades

§2. David Carlander valdes till mötesordförande

§3. Cecilia Lindholm valdes till mötessekreterare

§4. Sandra Hellgren och Dan-Oscar Antson valdes till justerare

§5. Dagordningen godkändes

§6. Kallelseförfarandet godkändes

§7. Ordförande David Carlander presenterade MDR, verksamhetsberättelsen för föregående år samt kandidater till de olika posterna. 

§8. Ekonomisk rapport.

Kristina Sandström redovisar 1999 års ekonomiska rapport. MDR har hittills haft väldigt små utgifter, men i framtiden planeras utgivningen av ett häfte, "doktorandens guide till disputationen", som ska innehålla allmänna råd och även information om vilka rättigheter man har som doktorand.

§9. David Carlander valdes till ordförande för MDR

§10. Jonas Cederberg valdes till vice ordförande för MDR

§11. Cecilia Lindholm valdes till sekreterare för MDR

§12. Kristina Sandström valdes till kassör för MDR

§13. Cecilia Odlind valdes till Revisor. Den andra posten som revisor står än så länge vakant.

§14. Val av institutionsrepresentanter

Folkhälso och vårdvetenskap Margareta Eriksson
Fysiologi vakant
Genetik och patologi Dan-Oscar Antson
Kirurgiska vetenskaper vakant
Kvinnor och barns hälsa Clara Aarts
Ludwiginstitutet Maria Sörby
Medicinska vetenskaper Juan Lopez
Medicinsk biokemi och mikrobiologi Annika Jacobsson
Medicinsk Cellbiologi Cecilia Lindholm
Neurovetenskap Fredrik Clausen
Onkologi, radiologi och klinisk immunologi Johanna Sundin

15. Val av övriga förtroendeposter

Med/Farm fakultetsnämnden David Carlander
Medicinska komitten Jonas Byström (ord)
Dan-Oscar Antson (sup)
Stipendienämnden Maria Sörby
Rekryteringsnämnden
- Prekliniskt Jacqueline Relova,  Susanna Althini
- Kliniskt Johanna Sundin
Forskarutbildningskomitten Jonas Cederberg (ord), Fredrik Clausen (sup)
Doktorandnämnden Fredrik Clausen (ord), David Carlander (sup)
Styrelsen för PET-centrum  Ina Martensdottir (ord )Johanna Sundin (sup)
Biblioteksrådet vid Medicinska Fakulteten Petra Martinsson (ord) Jacqueline Relova(sup)
Styrelsen för Centrum för folklivsforskning Margareta Eriksson

§16. En revidering av MDRs stadgar diskuterades, men årsmötet bordlade frågan eftersom det uppstod en diskussion om hur de nya stadgarna skulle kunna tolkas.

§17. Planer för kommande år diskuterades, bla:
- Ett utökat samarbete med Farmaceuternas doktorandråd (FDR).
- Förbättrad hemsida.
- Anordnande av arbetsmarknadsdagar, ev. i samarbete med FDR.
- Författande av en skrift som ska delas ut till alla nya doktorander, "Doktorandens guide till disputationen".

§18. Mötet avslutades

Cecilia Lindblom
Sekreterare

Sandra Hellgren
Justerare

Dan-Oscar Antson
Justerare

David Carlander
Ordförande

Kallelse till årsmöte

Tisdagen den 1 juni 1999 i

Medicinska Doktorandrådet, MDR

vid Medicinska Fakulteten, Uppsala Universitet

Plats: Auletten, ing 70 (huvudentrén, till höger förbi hissarna, skylt till höger i taket) Akademiska sjukhuset

Tidpunkt: Klockan 17.00 - ca 18....

Preliminär Dagordning

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av två justeringspersoner

§5 Godkännande av dagordning

§6 Godkännande av kallelseförfarande

§7 Presentation av MDR, verksamhetsberättelse och kandidater

§8 Val av ordförande

§9 Val av viceordförande

§10 Val av sekreterare

§11 Val av kassör

§12 Val av två revisorer

§13 Val av representanter från de 10 institutionerna och Ludwig institutet

§14 Revidering av stadgar, första beslutet

§15 Val av representanter till fakultetsnämnden, forskningskommittén, doktorandnämnden vid Uppsala Studentkår, rekryteringsgruppen vid medicinska fakulteten, stipendienämnd, biblioteksrådet vid medicinska fakulteten, styrelsen för PET-centrum och till sist till Centrum för folkhälsoforskning.

§16 Årsmötets avslutande

Kallande till årsmöte är sittande ordförande David Carlander. Kontakta mig om du har frågor eller undrar över något. E-post: mdr@medfak.uu.se, telefon: 66 42 66

Vill du aktivt delta i MDRs arbete? Hör av dig till valberedningens ordförande Annica Jacobson. E-post: Annica.Jacobson@medkem.uu.se, telefon: 471 44 45. Eller direkt till mdr@medfak.uu.se

MDR bjuder på öl, läsk och snacks

Väl Mött!

ps: Skicka gärna ett mail att du kommer

mdr@medfak.uu.se