Kallelse till MDR Möte nr 4 1999-05-04

Alla doktorander är välkomna!

All PhD studenst are welcome to the MDR meeting!

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19.30

Kallade:

Styrelse och representanter
David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Sandra Hellgren Fysiologi
Maria Sörby Ludwiginstitutet
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi
Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll (99-03-23)
5. Rapporter/meddelande från

a) Ordföranden
b) Fakultetsnämnd- rekryteringsgruppen (Annica Jacobsson)
c) Forskningskommitten (Fredrik Clausen och Jonas Cederberg)
d) Doktorandnämnden (Fredrik Clausen)
e) Stipendienämnden (Maria Sörby)
f) Övriga meddelanden

6. Samarbete med övriga studieråd vid medfak och Farmaceutiska doktorandrådet
7. Årsmötesdiskussion (kårens mandatperioder är 0701-0630) Även MDR???
8. Info om verksamhetsområdesindelningen vid UU samt val av representant
9. Nästa möte (ev ett under sommaren…?)
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Kaffe/The…

Välkommna!

David Carlander
Ordförande och sammankallande

Skicka en suppleant om du inte kan komma! Sprid kallelsen på din institution. Anmälan snarast till:

David.Carlander@klinkem.uu.se

Tel: 018-66 42 66

 

Protokoll för Möte nr 4 1999-05-04

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-19.00

Närvarande styrelse och representanter:
David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Maria Sörby Ludwiginstitutet

Övriga närvarande:
Anders Kallin Ludwiginstitutet

Frånvarande:
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Sandra Hellgren Fysiologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi

Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

1. Mötet öppnades

2. Dagordningen godkändes

3. Maria Sörby valdes till justerare

4. Föregående mötesprotokoll (99-03-23) godkändes.

5. Rapporter:

a) Ordföranden:

Ordföranden har författat ett brev till alla prefekter på medicinska fakulteten rörande samarbete mellan institutionsstyrelserna och MDR. MDR föreslår, genom David C, att doktorandrepresentanten i institutionsstyrelsen också sitter som institutionens representant i MDR. Eller om det innebär för stor arbetsbörda för inst styrelsens representant, åläggs han/hon att hålla kontakt med MDR i så hög grad som möjligt

b) Fakultetsnämnd och rekryteringsgruppen (Annica Jacobsson):

Uppsala Universitet vill byta logotype.

c) Forskningskommiten (Fredrik Claussen och Jonas Cederberg):

- Ny studierektor för de kliniska doktoranderna, eftersom Bengt Fellström avgår.

- Ny diskussion om hur forskarutbildningskurserna kan förbättras. Vissa kurser ska gå dubbelt i höst för att få bort "puckeln".

- En ny skrivkurs i engelska för doktorander ska ev. införas. Den är dock ganska dyr och ges endast med 15 platser/termin.

d) Doktorandnämnden (Fredrik Claussen):

En doktorand ska sitta som suppleant i konsistoriet. Det blir förmodligen nuvarande ordföranden i doktorandnämnden (David Ludvigsson, som är doktorand i historia).

e) Stipendienämnden (Maria Sörby):

Vartannat år sitter en representant från grundutbildningen, och vartannat år en forskarstuderande, i stipendienämnden. I år sitter en grundutbildningsstudent, vilket innebär att vår representant kan vara med och lyssna, men har ingen formell rösträtt.

f) Övrigt:

Institutionsstyrelseval:

- På Inst för Onkologi, Radiologi och Klinisk immunologi har inget val av forskarstuderande representant utförts, utan prefekten utsåg en lämplig doktorand. Tråkigt med brist på demokrati.

- På inst för Fysiologi antas numera alla nya forskarstuderande endast till lic-avhandling som sen kan förlängas till doktorandtjänst, för att slippa ha finansieringen klar för 4 år.

6. Samarbete med övriga studieråd vid medfak och Farmaceutiska doktorandrådet.

Ett gemensamt råd ska bildas med representanter från MDR, FDR och Grundutbildning medfak/farmfak. Detta råd ska träffas innan fakultetsnämndens möten för att kunna samordna sig och lättare driva en för oss, eller farmaceuterna, viktig fråga.

7,8,9 (Diskuterades gemensamt) Årsmöte:

MDR ska utlysa årsmöte tisdagen den 1:a juni. Annica Jacobsson är utsedd till valberedare inför val av representanter till MDR:s styrelse samt representanter till fakultetsnämnden, forskningskommittéen, stipendienämnden och kårens doktorandnämnd.

I samband med årsmötet vore det trevligt med lite sociala aktiviteter som tex korvgrillning och brännboll.

Vi diskuterade även en uppfräschning av stadgarna och tillsatte en kommittée som ska se över stadgarna. Stadgekommittéen består av David Carlander, Jonas Cederberg och Fredrik Clausen.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

11. Mötet avslutades

Vid protokollet/datum Justeras/datum Ordf/datum

Cecilia Lindholm Maria Sörby      David Carlander