Kallelse till MDR möte nr 3 1999-03-23

Alla doktorander är välkomna!

All PhD students are welcome to the MDR meetings!

Tid och plats: Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 18

Kallade:

Styrelse och representanter:
David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Sandra Hellgren Fysiologi
Maria Sörby Ludwiginstitutet
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi
Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll (99-02-23)
5. Rapporter/meddelande från

- Fakultetsnämnd- rekryteringsgruppen (Annica Jacobsson)
- Forskningskommitten (Fredrik Clausen och Jonas Cederberg)
- Doktorandnämnden (Fredrik Clausen)
- Stipendienämnden (Maria Sörby)
- Övrig meddelanden

6. Arbetsgrupp för hemsidan
7. Inst. representanter
8. Nästa möte (förslag: tisdagen den 11 maj, samma tid samma plats…)
9. Övriga frågor
10 .Mötets avslutande

Kaffe/The…

Alla som doktorerar på medicinska fakulteten är hjärtligt välkomna till MDRs alla möten.  

David Carlander
Ordförande och sammankallande

Anmälan till:

David.Carlander@klinkem.uu.se

Tel: 018-66 42 66

 

Protokoll för MDR Möte nr 3 1999-03-23

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-19.10

Närvarande styrelse och representanter:

David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Sandra Hellgren Fysiologi
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Frånvarande:
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper
Maria Sörby Ludviginstitutet
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi
Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Fredrik Clausen valdes till justerare
4. Föregående mötesprotokoll (99-02-23) godkändes.
5. Rapporter:

a) Fakultetsnämnd och rekryteringsgruppen (Annica Jacobsson):

- Ombyggnaden på BMC är uppskjuten på obestämd framtid pga de höga kostnaderna.

- Inst för kvinnor och barns hälsa har fått mer pengar. De har också lovat att förbättra informationen till alla blivande doktorander om finansierings-situationen, eller bristen på finansiering snarare.

- Uppsala Universitet och Lanstinget har slutit sammarbetsavtal om forskning och undervisning. Borde vara bra för oss.

En rapport har lagts fram om fördelningen av kvinnor inom fakulteten. 50% doktorander, 6,3% professorer osv.

c) Doktorandnämnden (Fredrik Clausen och David Carlander):

- En skrivelse har lämnats in till riksdagen från doktorandnämnden om en regel-ändring tillbaka till de gamla reglerna med nya studiemedelsterminer för doktorand-studier. Man skulle då kunna ta studiemedel för 4 års doktorandstudier även om man har förbrukat sina 6 år.

6. Hemsida:

- Vi konstaterade att hemsidan var fin innan den havererade. Felet på servern fixas förhoppningsvis snart.

- Vi pratade om att dela upp skrivarbetet på hemsidan emellan oss, så att var och en kunde fila på sin del. Tyvärr delade vi aldrig ut några uppgifter, vilket kanske bör göras på nästa möte.

7. Inst. representanter:

- Inst. styrelse ska återinföras på med. fak. Det vore då praktiskt om doktorandrådsrepresentanten också sitter i inst. styrelsen (eller vice versa). I annat fall får representanterna gärna informera varandra om vad som sägs på respektive möten.

8. Nästa möte bestämdes till tisdagen 4:e maj, 17.15-19.00

9. Övriga frågor:

- Konto har öppnats av Kristina, som också kan ta ut pengar från kontot. Dock borde någon mer ha tillgång till kontot, ev. David. Kristina ska också söka "verksamhetsbidrag" från kåren som utgår med en summa på 3000:-/termin.

- Ett förslag framkom om att låta trycka MDR:s e-mail på antagningsblanketterna till doktorandstudier.

10. Mötet avslutades. 

Vid protokollet/datum Justeras/datum Ordf/datum 

Cecilia Lindholm Fredrik Clausén David Carlander