Kallelse till MDR möte nr 2, 1999-02-23

Tid och plats: Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19

Kallade: Styrelse och representanter:
David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör) Medicinska vetenskaper
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Sandra Hellgren Fysiologi
Maria Sörby Ludviginstitutet
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi
Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper
Övriga:
Erik Höglund Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

 

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll (99-01-26)
5. Ekonomi
6. Artikel i UNT angående stipendier
7. MDR info på introduktionskursen, 11 mars mellan 14.00-14.45
8. Rapporter/meddelande från:

- Fakultetsnämnd- rekryteringsgruppen (Annica Jacobsson)
- Forskningskommitten (Fredrik Clausen och Jonas Cederberg)
- Doktorandnämnden (Fredrik Clausen)
- Stipendienämnden (Maria Sörby)
- Övrig meddelanden

9. SDOK
10. Arbetsgrupp för hemsidan
11. Nästa möte (förslag: XXdagen den XX mars, samma tid samma plats…)
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Kaffe kommer att serveras, förhoppningsvis även smörgås eller liknande till självkostnadspris

Alla som doktorander på medicinska fakulteten är hjärtligt välkomna till MDRs alla möten.

David Carlander

Ordförande och sammankallande

 

Protokoll för Möte nr 2 1999-02-23

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-19.10

Närvarande styrelse och representanter:
David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Övriga:
Erik Höglund Onkologi, radiologi och klinisk immunologi
Kenny Rodriguez
Dimitrijus Kirilovas
Kerstin Ericsson
Wu Xuia
Björn Möller
Anders Kallén
Ann-Sofi Johansson

Frånvarande från styrelse och representanter:
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström Medicinska vetenskaper
Sandra Hellgren Fysiologi
Maria Sörby Ludwiginstitutet
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi

Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

1. Mötet öppnades (mötet genomfördes på engelska)
2. Dagordningen godkändes med tillägg i pkt 4 att även godkänna årsmötesprotokollet.
3. Dan-Oscar Antson valdes till justerare
4. Föregående mötesprotokoll (99-01-26) samt protokoll för årsmötet (981217) godkändes.
5. Ekonomi

MDR kommer snart att skaffa ett bankkonto. Vi kommer troligen att få pengar från Kåren och prefekterna på respektive institution. Vi vet inte än hur mycket. Kristina sjuk och informationen gavs av David C.

6. Artikel i UNT angående stipendier

Ett förslag som framkom var att varje representant skulle kunna skriva en kort redogörelse om hur det ser ut på deras respektive institution och lämna det till David Carlander. Vi bör även framhålla fördelarna med det nya systemet.

Mötet gav David Carlander i uppdrag att sammanställa de brev som inkommit samt rapporterna från MDR:s representanter och sen prata med journalisten på UNT.

7. David Carlander informerar på introduktionskursen.

8. Rapporter:

a) Fakultetsnämnd och rekryteringsgruppen (Annica Jacobsson):

Med. Fak. och Farm. Fak slås samman från 1 Juli, vilket bl.a. medför att vi förlorar en representant i fakultetsnämnden.

Halvtidskontrollen diskuterades, och fakultetsnämnden välkomnar förslag till förbättringar. Halvtidskontrollen skulle kunna hjälpa doktoranden att sammanfatta sina studier, se brister och framsteg, ge en objektiv bedömning på läget och så vidare.

En rekryteringsgrupp ska bildas inom fakultetsnämnen med uppgift att rekrytera lämpliga personer till tjänster inom fakulteten. Annica Jacobsson utsågs till MDR:s representant i rekryteringsgruppen. MDR ska även utse en suppleant. Anmäl intresse till Annica J.

b) Forskningskommitten (Fredrik Clausen och Jonas Cederberg):

Forskar-ST ska införas på sjukhuset, ca 10 st till att börja med. 1/2-tid forskning och 1/2-tid ST.

Kursen "Basic of Research" diskuterades med 4 kurser som ett block. Denna kurs har redan utlysts.

En ny standard för poängsättning av seminarieserie-kurserna inom fakulteten är satt. Seminarieserier om en termin med en föreläsning i veckan ska ge 5 poäng. Vilket kan tänkas ge upphov till viss "inflation" på poängen.

Forskarkurs i ekonomi diskuterades. Behövs en kurs i ekonomi och t ex patent-rätt?

KI har ett system med "meritportföljer" som eventuellt skulle kunna införas på UU. Man får då betyg som lärare, forskare etc vilket kan vara till hjälp när man ska söka tjänster o dyl.

c) Doktorandnämnden (Fredrik Clausen):

DN arbetar för doktorand-representation i konsistoriet. DN vill öka doktorandernas representation i institutionsstyrelserna från 2 till 3 representanter.

d) Stipendienämnden (Maria Sörby):

Maria Sörby var inte med på mötet

e) Övriga meddelanden

Vi diskuterade situationen på inst för kvinnors och barns hälsa, där doktoranderna får 2 månaders lön under 1999, men ändå förväntas arbeta heltid. Dekanus ska vidtalas på torsdag av Annica J och David C om situationen. Annars? UNT? ERGO?

9) SDOK

Inget nytt

10) Hemsidan

Arbetsgrupp finns men den innehåller än så länge bara David C och Erik H. Fler skribenter och datakunniga behövs. Hemsidan är förhoppningsvis klar till nästa möte, då vi alla kan komma med fler förslag och kommentarer. Representanter som inte fotograferades efter mötet bör ta kontakt med Annica J eller David C. Diskuterades om det kan skapas ett diskussionsforum på hemsidan. Kan vara svårt men Erik skall kolla upp det.

11) Nästa möte: tisdagen den 23:e mars, samma tid samma plats.
12) Inga övriga frågor.
13) Mötet avslutades, De närvarande representanterna fotograferades med digitalkamera av Annica J.

Vid Protokollet/datum Justeras/datum         Ordf/Datum  

Cecilia Lindholm      Dan-Oscar Antson       David Carlander