Kallelse till Möte nr 1, 1999-01-26

Tid och plats: Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-ca 19

Dagordning

Kort presentation av oss alla!

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av justerare
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll (årsmötet 981217)
5. Godkännande av Kristina Sandström som kassör
6. Ekonomi…
7. Representation från de tre sista institutionerna
8. Handlingsplan, Vad vill vi att MDR ska göra
9. Hemsida…
10. Rapporter/meddelande från
- Fakultetsnämnd
- Forskningskommitten
- Doktorandnämnden
- Stipendienämnden
- Övriga meddelande
11. SDOK sammanställning
12. Info från Josephine Hjoberg, Disputationsanmälningar m.m.
13. Info från Sandra Hellgren, halvtidskontroll, lic-examen m.m.
14. Nästa möte (förslag: tisdagen den 23 februari, samma tid samma plats…)
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

Kaffe kommer att serveras, förhoppningsvis även smörgås eller liknande till självkostnadspris

Välkomna allihopa!

David Carlander
Ordförande och sammankallande

 

Protokoll för Möte nr 1 1999-01-26

Biblioteket, klinisk kemi, Akademiska sjukhuset klockan 17.15-19.10

Närvarande styrelse:
David Carlander (ordf) Medicinska vetenskaper
Jonas Cederberg (vice ordf) Medicinsk cellbiologi
Cecilia Lindholm (sekr) Medicinsk cellbiologi
Kristina Sandström (kassör from pkt 5) Medicinska vetenskaper

Representanter:
Fredrik Clausen Neurovetenskap
Annica Jacobsson Medicinsk biokemi och mikrobiologi
Sandra Hellgren Fysiologi
Maria Sörby Ludwiginstitutet
Clara Aarts Kvinnor och barns hälsa
Johanna Sundin Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Övriga:
Erik Höglund Onkologi, radiologi och klinisk immunologi

Frånvarande:
Dan-Oscar Antson Genetik och patologi
Josephine Hjoberg Medicinska vetenskaper
Ulrika Bäckman Medicinsk Cellbiologi
Saknar representant Folkhälso och vårdvetenskap
Saknar representant Kirurgiska vetenskaper

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes
3. Maria Sörby valdes till justerare
4. Föregående mötesprotokoll fanns ej tillgängligt och kunde därför ej godkännas på detta möte.
5. Kristina Sandström valdes till kassör i Medicinska Doktorandrådet.
6. Ekonomi

Mötet diskuterade möjligheten att be de 10 prefekterna vid medfak plus Ludwiginstitutet om bidrag till MDR:s verksamhet. Förslag på aktiviteter som behöver finansieras var bl.a.,

- Nå ut med mer information om MDR och dess aktiviteter. Bl.a. genom att uppdatera e-postlistorna kontinuerligt och informera nya doktorander om vår existens.

- Sociala aktiviteter

- Eventuellt utforma en enkät som jämför doktorandernas situation på olika institutioner, med avseende på ekonomi (löner/stipendier) och andra förmåner och/eller skyldigheter. En sådan enkät skulle kunna användas för att förbättra situationen på de institutioner som ligger sämst till vad det gäller stipendier/löner. Sandra Hellgren kontaktar Susanne Hamner som tidigare har arbetat på en liknande enkät.

8. Handlingsplan.

Ett övergripande mål är att MDR skall finnas med överallt där saker som berör doktorander diskuteras.

MDR:s handlingsplan diskuterades. En jämställdhetsklausul håller på att utarbetas och ska läggas till den tidigare handlingsplanen.

Mötet diskuterade om MDR ska vara ett forum för doktorander som kommit i kläm eller på annat sätt har problem med handledare eller institution.

9. Hemsida

Ordf. David Carlander håller f.n. på att sätta upp en hemsida för MDR, den ska bl.a. innehålla följande punkter:

- Information om MDR, e-mail adresser, dess styrelsemedlemmar och institutionernas representanter, gärna med foton.

- Information om våra representanter i Fakultetsnämnden, Forskningskommitten, Doktorandnämnden och Stipendienämnden samt eventuellt vad dessa nämnder gör.

- MDR:s handlingsplan.

- Mötesdatum och mötesprotokoll

- Information om doktorandernas rättigheter med stipendium, utbildningsbidrag och doktorandtjänst. T.ex. barnledighet, ATP-poäng, rätt till annan ledighet, osv.

- Ev. en engelsk version av MDR:s hemsida.

- Länkar till t.ex. forskarskolan och SDOK.

Erik Höglund åtar sig att hjälpa till med hemsidan.

10. Rapporter/meddelanden från:

a) Fakultetsnämnden, har ej haft möte än.

b) Forskningskommitten diskuterar att slå samman de obligatoriska doktorandkurserna i två block, ett tidigt block under termin 2 och ett senare block.

Forskningskommitten diskuterar också att samordna stipendier/fonder för resor/anslag som på så sätt skulle bli lättare tillgängliga för alla att söka.

c) Info från doktorandnämndens senaste möte presenterades av David Carlander och Fredrik Clausen.

d) Stipendienämnden: Maria Sörby meddelade att möte ej avhållits.

11. SDOK

David Carlander informerade om SDOK som är en sammanslutning för Sveriges doktorander. SDOK:s hemsida finns på: www.SDOK.net De har även ett diskussionslista för doktorander.

12. Info från Josephine Hjoberg, genom David Carlander

Vissa institutioner har s.k. Forskarutbildningsgrupper som går igenom docent-ansökningar, avhandlingar, halvtidskontroller osv. Är det en bra ide? Ska vi verka för att det införs på fler institutioner?

13. Info från Sandra Hellgren

Ett förslag till hur halvtidskontroll ska utföras har utarbetats av forskningskommittén. Detta förslag diskuterades, och fanns gott. Förslaget kommer att läggas fram för beslut hos fakultetsnämnden.

14. Nästa möte ska äga rum tisdag 23 februari, biblioteket, Klinisk Kemi.

15. Övriga frågor:

- Sammanställning av en "Doktorandens guide till disputationen" diskuterades. Den skulle kunna innehålla:

- Vad kan du kräva av din institution

- Vad kan inst kräva av dig

- Hur många artiklar behöver du egentligen för att disputera

- Info om resor, traktamente, när man ska ta kvitton, hur man söker till konferenser och hur man söker pengar till resor.

- Info om olika tryckerier för en avhandling, en jämförelse.

- Söka kurser, var, när, hur... osv....

MDR hoppas kunna arbeta på en sådan "guide"

16. Mötet avslutades

Vid protokollet/datum Justeras/datum      Ordförande/Datum

 

Cecilia Lindholm        Maria Sörby         David Carlander